petak, 15. mart 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP kompleksa "Studentski grad" sa detaljnom razradom faze I izgradnje na GP 9.J4 - 1, Novi Beograd

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23), 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA KOMPLEKSA „STUDENTSKI GRAD” SA DETALJNOM RAZRADOM FAZE 1 IZGRADNJE NA GP 9.J4-1, KO NOVI BEOGRAD

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 22. do 28. marta 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA ad, Bulevar Mihajla Pupina br. 12, Beograd-Novi Beograd.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podnelo preduzeće ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA ad, Bulevar Mihajla Pupina br. 12, Beograd-Novi Beograd u ime investitora REPUBLIKA SRBIJA, MINISTARSTVO PROSVETE, Nemanjina br. 22-26, Beograd.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Marija Perunović dipl.inž.arh; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1 najkasnije do 28. marta 2024. godine.