Kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj

Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i pravna lica - privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji Grada Beograda.

Zahtev se podnosi Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Beograda, a preko Centralnog informacionog sistema – portala E-TURISTA www.eturista.gov.rs

Za pristup Centralnom informacionom sistemu, odnosno dobijanje korisničkog naloga za portal E-turista potrebno je dostaviti na e-mail privreda.turizam@beograd.gov.rs sledeće podatke:

- FIZIČKA LICA – očitana lična karta (ili fotokopirana), e-mail adresa i kontakt telefon
- PRAVNA LICA – Izvod iz APR-a, e-mail adresa i kontakt telefon.
Korisničko uputstvo – E-turista, Uputstvo za kategorizaciju, obrazac izjave i propise od značaja za postupak kategorizacije i dalji rad kategorisanih objekata možete preuzeti klikom na odgovarajuće linkove:

E - TURISTA - korisničko uputstvo -ugostitelj

UPUTSTVO ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ VRSTE KUĆA, APARTMANA, SOBA I SEOSKIH TURISTIČKIH DOMAĆINSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Obrazac - izjava 1 za FIZIČKA LICA

PRAVNI OSNOV:

• Zakon o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS”, broj 17/19);
• Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik RS”, broj 48/2012 i 58/2016);
• Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, kao i o načinu pružanja ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva („Službeni glasnik RS”, br. 13/2020);
• Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj („Službeni glasnik RS”, broj 83/2016 i 30/2017);
• Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/2010 i 48/2012 - dr. pravilnik);
• Odluka o boravišnoj taksi („Službeni list grada Beograda”, br. 52/2019, 74/2019, 114/2019);
• Uputstvo o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 28/2020);
• Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja („Službeni glasnik RS”, br. 47/2019, 51/2019).

  
  Korisni linkovi