Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Kraljice Marije 1/VIII-X
e-mail: urbanizam@beograd.gov.rs

Marko Kulić, v.d. sekretara, 7157-212,  
podsekretar, 7157-212

Prijem stranaka: sredom od 8 do 10 časova.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove obavljaju izvorne poslove koji se odnose na: 
- pripremu, donošenje, evidentiranje i čuvanje planskih dokumenata, odnosno prostornih i urbanističkih planova; 
- razmatranje inicijative za izradu planskih dokumenata, pripremanje odluke o izradi planskih dokumenata, nacrta i predloga planskih dokumenata, osim onih koje donosi gradska opština; 
- donošenje rešenja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu osim onih koje donosi gradska opština; 
- pripremanje programa implementacije regionalnog prostornog plana; sprovođenje javnog poziva u postupku urbane komasacije i potvrđivanje projekta urbane komasacije; 
- izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova, osim onih koje izdaje gradska opština; 
- sprovođenje postupka kontrole i potvrđivanja urbanističkog projekta i projekta parcelacije i preparcelacije, osim onih koje potvrđuje gradska opština; 
- donošenje rešenja o uklanjanju objekata i o dozvoli za uklanjanje objekata, osim u slučaju izvršenja inspekcijskog rešenja; 
- vođenje informacionog sistema planskih dokumenata, stanja u prostoru i urbanističko-tehničkih dokumenata;  
- davanje saglasnosti na programe za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama i druge saglasnosti za njihovo postavljanje (objekti montažno demontažnog tipa, i to isključivo kiosci do 10,5 m2, bašte ugostiteljskih objekata, tezge i drugi pokretni mobilijar); 
- učestvovanje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada iz delokruga rada sekretarijata i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat obavlja poverene poslove, koji se odnose na: 
- izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata i ostalih akata u postupku objedinjene procedure, kao i drugih akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata, kao i saobraćajnica i objekata linijske, odnosno komunalne infrastrukture, osim onih za koje građevinsku dozvolu izdaje gradska opština, kao i stanica za snabdevanje gorivom (benzinskih stanica); 
- izdavanje upotrebne dozvole za te objekte; 
- izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata kao i izdavanje upotrebne dozvole po zahtevu investitora, za izvedene radove, osim onih koje izdaje gradska opština; 
- postupak izdavanja privremene građevinske dozvole; 
- postupak evidentiranja prijave početka građenja objekata za koje izdaje građevinsku dozvolu; 
- izdavanje posebne građevinske dozvole za pripremne radove, osim onih za koje građevinsku dozvolu izdaje gradska opština; 
- čuvanje tehničke dokumentacije; 
- praćenje i kontrolu inženjerskogeoloških-geotehničkih istraživanja radi definisanja inženjerskogeoloških-geotehničkih uslova izgradnje i/ili sanacije kao i drugih karakteristika geološke sredine za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja, izgradnje građevinskih objekata, zaštite prirodnih i kulturnih dobara i objekata geonasleđa, sanacije i rekultivizacije terena;
- praćenje i kontrolu geoloških istraživanja geotermalnih resursa za potrebe snabdevanja toplotnom energijom porodičnog domaćinstva fizičkog lica; 
- postupak koji je započet po zahtevima za izdavanje odobrenja za izgradnju, lokacijske dozvole, građevinske dozvole, upotrebne dozvole i drugih zahteva za rešavanje o pojedinačnim pravima i obavezama i druge poslove državne uprave koje Republika poveri gradu.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove sprovodi proceduru u postupcima pripreme i praćenja izrade planskih dokumenata koja obuhvata: pripremu, razmatranje, donošenje i objavljivanje odluke o izradi planskog dokumenta; izradu i ustupanje izrade planskog dokumenta; stručnu kontrolu planskog dokumenta; rani javni uvid i javni uvid u planski dokument; pripremu, razmatranje, donošenje i objavljivanje planskog dokumenta; unošenje planskog dokumenta u Centralni registar planskih dokumenata; pripremu i praćenje izrade planskih dokumenata u slučajevia izmene i dopune planskih dokumenata, kao i ispravljanje tehničkih grešaka u planskim dokumentima.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove sprovodi objedinjenu proceduru u postupcima pripreme i praćenja izrade planskih dokumenata iz stava za izdavanje akata iz stava 1. i 2. ovog člana u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata, koja obuhvata: izdavanje lokacijskih uslova i izmenu lokacijskih uslova; izdavanje građevinske dozvole i izmene građevinske dozvole; izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata, prijavu radova; izdavanje upotrebne dozvole; pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu; pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz nadležnosti grada, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu i za utvrđivanje kućnog broja.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove u sprovođenju objedinjenih procedura vodi registar objedinjenih procedura.

ORGANIZACIONA STRUKTURA
I Sektor za informacione tehnologije i opšte poslove 
1. Odeljenje za informatiku i dokumentaciju
2. Odeljenje za studijsko-analitičke i pravne poslove
3. Odeljenje za ekonomske i opšte poslove

II Sektor za urbanističko planiranje
1. Odeljenje za strateško planiranje,
2. Odeljenje za urbanističko planiranje

III Sektor za sprovođenje planova 
1. Odeljenje za sprovođenje urbanističkih planova i izdavanje informacije o lokaciji
2. Odeljenje za pripremu urbanističkih projekata i lokacija
     
IV Sektor za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove u postupku objedinjene procedure
1. Odeljenje za izdavanje lokacijskih uslova u postupku objedinjene procedure
2. Odeljenje za izdavanje građevinske dozvole u postupku objedinjene procedure
3. Odeljenje za izdavanje upotrebne dozvole u postupku objedinjene procedure

V Sektor za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure
1. Odeljenje za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove za objekte javne namene u postupku objedinjene procedure
2. Odeljenje za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove za objekte infrastrukture u postupku objedinjene procedure
3. Odeljenje za upravno-pravne poslove za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure
4. Odeljenje za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove za velike investicije u postupku objedinjene procedure

  
  Korisni linkovi