Дечји додатак

Дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављанин Републике Србије и има пребивалиште у Републици Србији или страни држављанин који има статус стално настањеног странца у Републици Србији за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева.

Право на дечији додатак подносилац захтева може остварити и за дете вишег реда рођења од четвртог, уколико због старосне границе за неко од прво четворо деце по реду рођења више не може остварити право.

Право на дечији додатак има и старатељ детета. Старатељ детета може остварити право на дечији додатак за највише четворо сопствене деце у породици и за свако дете без родитељског старања о коме непосредно брине.

Дечији додатак припада детету ако има својство ученика основне школе, односно својство редовног ученика средње школе до завршетка средњошколског образовања, а најдуже до навршених 20 година живота.

Дечији додатак припада и детету које из оправданих разлога не започне школовање у основној или средњој школи, односно које започне школовање касније или прекине школовање у својству редовног ученика у средњој школи, и то за све време трајања спречености, до завршетка средњошколског образовања а најдуже до 21 године живота.

Дечији додатак припада за дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом за које је донето мишљење интерресорне комисије, која је образована у складу са прописима из области просвете све док је обухваћено васпитно образовним програмом и програмом оспособљавања за рад, а за дете над којим је продужено родитељско право најдуже до 26 година.

Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход, умањен за порезе и доприносе, по члану породице остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази утврђени цензус.

Право на дечији додатак без поновног достављања доказа о материјалном стању породице остварује корисник новчане социјалне помоћи чија деца редовно похађају школу, а независно од материјалних услова породице корисник чије дете остварује додатак за помоћ и негу другог лица.

Номиналне износе и начин усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак прописује Влада на предлог министра надлежног за социјална питања.

Висину и начин усклађивања дечијег додатка, прописује Влада на предлог министра надлежног за социјална питања.

Уредбом о номиналним износима и начину усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висини и начину усклађивања износа дечијег додатка прописују се номинални износи и начин усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висина и начин усклађивања износа дечијег додатка.

Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход породице, остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, по члану породице не прелази цензус од 9.000,00 динара.

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)–3) Закона о финансијској подршци породици са децом цензус се увећан за 30% износи 11.700,00 динара.

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4)–7) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја, цензус је увећан за 20% износи 10.800,00 динара.

Цензуси за остваривање права на дечији додатак усклађују се 1. јануара и 1. јула, почев од 2019. године, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, а њихове номиналне износе утврђује решењем министар надлежан за социјална питања.

Дечији додатак за дете за које је остварено право износи 3.000,00 динара.

Дечији додатак за дете за које је остварено право, за једнородитељске породице и старатеље, увећан за 30% износи 3.900,00 динара.

Дечији додатак за дете за које је остварено право, за родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом, за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, и за дете које остварује додатак за помоћ и негу другог лица, а које не користи услуге смештаја, увећан за 50% износи 4.500,00 динара.

Дечији додатак за дете које испуњава услове за увећање по више основа, а највише до 80%, износи 5.400,00 динара.

Износи дечијег додатка из ст. 1–4. овог члана усклађују се 1. јануара и 1. јула, почев од 2019. године, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци, а њихове номиналне износе утврђује решењем министар надлежан за социјална питања.

Уз уредно попуњен образац захтева за остваривање права на дечијуи додатак подносилац прилаже:

- фотокопију своје личне карте или очитану личну карту,
- уверење о статусу стално настањеног странца за подносиоца захтева који је страни држављанин,
- потврду о нето приходима исплаћеним у три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе, уколико доказ о приходима није могуће прибавити по службеној дужности,
- потврде о похађању програма припреме детета пред полазак у основну школу у оквиру предшколског образовања и васпитања на територији Републике Србије,
- потврде о редовном похађању наставе за децу школског узраста (основна и средња школа),
- доказ о власништву и квадратури стамбеног простора, уколико о томе нема података у службеним евиденцијама надлежних органа (фотокопија пореског решења, уговора о куповини непокретности, уговора о коришћењу непокретности, извода из земљишних књига -власнички лист, уговора о закупу стана, уговора о поклону, решења о наслеђивању...),
- *потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање,
- *мишљење интерресорне комисије, која је образована у складу са прописима из области просвете,
- *акт о продужењу родитељског права,
- *доказ на основу кога се остварује статус самохраног родитеља (одлука надлежног органа о вршењу родитељског права/ потврда казнено-поправне установе о издржавању казне затвора дуже од 6 месеци...),
-  *потврду-решење о старатељству или хранитељству,
-  *потврду-решење о коришћењу права на новчану социјалну помоћ,
-  *потврду-решење о коришћењу права на додатак за помоћ и негу другог лица.

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, да орган за потребе поступка може прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, запослени по службеној дужности прибављају:

-    податке из Матичне књиге рођених за сву децу у породици,
-    податак да је подносилац захтева држављанин Републике Србије,
-    податке о пребивалишту свих чланова заједничког домаћинства,
-    податак о поседовању односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора,
-    податак о незапослености подносиоца захтева и одраслих чланова заједничког домаћинства;
-    податке о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинства,
-    податак да ли се подносилац захтева или други члан заједничког домаћинства води као порески обвезник у месту рођења и месту становања,
-    *податак из Матичне књиге умрлих за преминуле чланове домаћинства,
-    *податак да није остварено право на пензију.

Докази-подаци означени са * прибављају се само у случају доказивања тих статуса.
Исплата дечјег додатка врши се искључиво преко текућег рачуна код Банке Поштанска штедионица. Корисницима који немају отворен текући рачун, службеним путем биће отворен текући рачун код Поштанске штедионице.

Право на дечји додатак признаје се у трајању од једне године од дана поднетог захтева. Захтев за обнављање права подноси се најраније 30 дана пре истека важности решења. Уз попуњен образац захтева потребно је приложити доказе о приходима домаћинства исплаћеним у последња три месеца који претходе месецу подношења захтева, а од других доказа само оне којима се доказују промене које су од утицаја на остваривање права.

Грађани са пребивалиштем на територији града Београда право на дечји додатак остварују у Секретаријату за социјалну заштиту, 27. марта број 43-45.

Читко попуњен захтев и документа предају се у Писарници Градске управе града Београда, 27. марта број 43-45, радним данима од 7.30 до 15.30 часова. 

Захтеве за остваривање ових права грађани Младеновца могу поднети у згради Општинске управе општине Младеновац, улица Николе Пашића 27, а грађани Лазаревца у згради Општинске управе општине Лазаревац, Улица Карађорђева број 17.

Образац захтева може се добити у Писарници, или преузети са следећег линка:

Обрасци за преузимање