уторак, 26. јун 2018.

Донет сет одлука о стамбеним зградама у Београду

Одборници Скупштине града усвојили су данас и Предлог одлуке о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији града Београда.

Вршилац дужности секретара за стамбено-комуналне послове Никола Ковачевић истакао је да минимална висина износа трошкова за текуће одржавање зграде представља месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки посебан, односно самостални део зграде и укључује трошкове за одржавање земљишта за редовну употребу зграде.

– Овом Одлуком се утврђују минимални износи на име текућег одржавања заједничких делова зграде , висина износа накнаде коју власници посебних делова зграде плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника од стране јединице локалне самоуправе, као и висина износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде – рекао је Ковачевић.

Такође, усвојен је извештај о реализацији програма спровођења мера техничке заштите објеката утврђених за културно добро и објеката у оквиру просторних културно-историјских целина на територији града Београда.

–Уређењем појединих површина јавне намене које су од посебног интереса за град Београд, због своје културне, историјске и амбијенталне вредности, стараће се јавно  предузеће које је основао град Београд за обављање делатности обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта на територији града Београда. Посебан интерес се јавља када се те површине користе за интензиван пешачки саобраћај или када повезују друге пешачке коридоре – додао је Ковачевић.

Одборници Скупштине града усвојили су и Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналном реду и Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању критеријума и начину плаћања трошкова за одржавање стамбених зграда у којима се налазе пословне просторије и станови у којима се обавља пословна делатност.