понедељак, 4. јул 2016.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење пријава за финансирање или суфинансирању пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Београда за 2016. годину које реализују удружења

У складу са чланом 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/09 и 99/11 и др. закони) и Одлукe о финансирању или суфинансирању пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Београда које реализују удружења (''Сл. лист града Београда'', бр. 31/16)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај

упућује

ПОЗИВ
за подношење пријава за финансирање или суфинансирању пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Београда за 2016. годину које реализују удружења 

Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, на основу Закључака градоначелника града Београда број 34-4436/16-Г од 30. јуна 2016. године, позива сва заинтересована удружења да поднесу пријаву за доделу средстава за финансирање или суфинансирање из области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Београда за 2016. годину.
У обзир ће се узети пројекти који доприносе реализацији следећих општих и посебних циљева из области безбедности саобраћаја: 
Општи циљ финансирања пројеката удружења из области безбедности саобраћаја je унапређењe безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Београда за 2016. годину.
Посебни циљеви финансирања пројеката су:
• планирање и спровођење активности у циљу унапређивања и учвршћивања позитивних ставова и понашања значајних за безбедно учешће у саобраћају (кампање, семинари, акције, трибине, издаваштво, промоције, и сл.);
• пружање подршке унапређењу саобраћајног васпитања и образовања, са циљем стицања знања, вештина и навика неопходних за безбедно учешће у саобраћају  (пружање подршке стручном усавршавању васпитача, учитеља и наставника; подршка саобраћајном васпитању и образовању деце предшколског узраста, у средњим и основним школама; пружање подршке пројектима међувршњачке едукације из области саобраћајног васпитања и образовања, као и реализацији такмичења деце школског узраста из области безбедности саобраћаја (најбољи ликовни, литерарни, музички и други радови); 
• покретање и спровођење конкретних активности из области безбедности рањивих учесника у саобраћају (пешаци, бициклисти, мотоциклисти);
• покретање и спровођење активности у циљу спречавања саобраћајних незгода и њихових последица;
• друге активности које доприносе развоју свести и одговорности, како грађана, тако и надлежних институција, о значају безбедности саобраћаја.
Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката имају удружења која:

– су регистрована у Регистру удружења који се води у Агенцији за привредне регистре;

– имају седиште на територији града Београда;

– сагласно одредбама статута, остварују циљеве из области  безбедности саобраћаја.

Подносиоци пријаве достављају следећу документацију у два примерка:
• пријавни формулар и пројекат у електронској и штампаној форми - потписан и оверен печатом удружења са предлогом буџета пројекта који је саставни део пријавног формулара (у штампаној форми - потписан и оверен печатом удружења и електронској форми у Microsoft Office Excel програму);
• фотокопију важећег Статута удружења (у целини); 
• потписане и печатиране протоколе о сарадњи са свим партнерима на пројекту  (уколико постоје);
• позитивне референце (уколико их има, на пример: писма препоруке и писма подршке).

Уколико учесник конкурса не поднесе наведену документацију (осим позитивних референци, потписаних и печатираних протокола о сарадњи са свим партнерима на пројекту које подноси уколико има), пријава ће бити одбачена као непотпуна и неће бити рангирана.

Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења је 10.100.000,00 РСД.
Максималан износ за финансирање или суфинансирање пројекта удружења је 2.000.000,00 РСД.

Подносиоци пријаве могу поднети највише 1 пријаву.  
За оцену свих пристиглих пројеката биће задужена Комисија. 
Комисија ће извршити проверу испуњености услова за учешће на конкурсу, обавиће стручни преглед и вредновати предложене пројекте, у складу са условима и критеријумима конкурса.
Комисија ће вршити рангирање пројеката; утврдити предлог ранг-листе и исту објавити на званичној интернет страни града Београда www.beograd.rs, и сајту Секретаријата за саобраћај www.bgsaobracaj.rs, и порталу Е – управе, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

За додатне информације можете се обратити на број телефона  330-9653 и 330-9432 или путем E-maila: marija.lazarevic@beograd.gov.rs и aleksandra.pavlovic@beograd.gov.rs.

Пријавни формулар, пројекат и пратећа документација подноси се у штампаној и електронској форми (на USB/CD-у) - потписан и оверен печатом удружења  у 2 (два) примерка (у даљем тексту: Пријава).
Пријава се подноси у затвореној коверти директно на писарници Градске управе града Београда, Секретаријат за саобраћај, 27.марта 43-45 или препоручено поштом са повратницом, на којој мора да пише: Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, 27.марта 43-45, II спрат, Комисија за рангирање и праћење реализације пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Београда за 2016. годину које реализују удружења, НЕ ОТВАРАТИ.
На задњој страни: Назив и адреса подносиоца пријаве.

Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.
Крајњи рок за достављање пријаве је 19. јул 2016. године до 12.30 часова.
Свака пријава која доспе након крајњег рока, без обзира на начин достављања, сматраће се неблаговременом и неће се разматрати и иста ће бити неотворена враћена подносиоцу пријаве.
Крајњи рок за реализацију пројекта је 5 месеци од дана потписивања Уговора.