недеља, 5. март 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације „Циглана уз Батајнички пут” са Извештајем о стратешкој процени

Kомисија за планове Скупштине града Београда,  на седници одржаној 28. фебруара 2017. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације „Циглана уз Батајнички пут“, градска општина Земун  са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦИГЛАНА УЗ БАТАЈНИЧКИ ПУТ”, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. марта до 4. априла 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 13. априла 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 4. априла 2017. године.