четвртак, 10. август 2017.

Секретаријат за привреду

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва за 2017. годину

На основу Одлуке о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја предузетништва којe се финансирају из буџета града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 19/17), и Одлуке о буџeту града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 125/16, 02/2017 и 43/17) и Закључка градоначелника града Београда бр. 3-5095/17-Г од 09.08.2017.године, 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за подршку развоја предузетништва за 2017. годину

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Предмет Јавног конкурса је додела бесповратних финансијских средстава у максималном износу 1.000.000,00 динара по кориснику за куповину једног или више основних средстава (машина и опреме), у циљу побољшања квалитета постојећег или увођење новог производа/услуге у пословни процес, уз обавезу запошљавања једног незапосленог лица са пуним радним временом, са евиденције Националне службе за запошљавање, на период од минимум једне године.

Укупна висинa oпредељених бесповратних финансијских средстава за подршку развоја предузетништва износи 10.000.000,00 динара.
Посебни циљеви финансирања су: унапређењe пословног процеса кроз увођење нових производних, пословних или побољшање постојећих пословних линија, покретањe нових предузетничких активности, отварањe могућности за модернизацију и проширење производних и услужно оријентисаних делатности као и очување постојећих и стварање услова за отварање нових радних места.

Под основним средством у овом смислу подразумевају се машине и опрема која ће се користити дуже од једне године.
Уколико се ради о набавци рачунарске опреме (компјутера), право на пријаву имају искључиво привредни субјекти чија је претежна делатност производња софтвера (Рачунарско програмирање – шифра 62.01 према Уредби о класификацији делатности).

Државна помоћ мале вредности, односно de minimis државна помоћ, за коју су обезбеђена средства у буџету града Београда у 2017. години, не може да се додели за делатности и активности наведене у законским и другим прописима који регулишу контролу и доделу државне помоћи.

Оправдани трошкови који се финансирају су трошкови који су директно везани за куповину једног или више основних средстава и под којима се подразумева купопродајна вредност основних средстава без ПДВ-а по реалним тржишним ценама.

Сви ови трошкови морају бити фактурисани кориснику средстава, односно исказани на рачунима издатим на име корисника средстава.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Прецизно и тачно попуњена Пријава са пратећом документацијом (у складу са Јавним конкурсом) подноси се лично или поштом на писарницу Градске управе града Београда, Секретаријата за привреду (Краљице Марије бр. 1, трећи спрат), у запечаћеној коверти, на којој мора да пише: 

На предњој страни:
•    Секретаријат за привреду Градске управе града Београда, Краљице Марије 1/XVII, Београд
•    Назнака - „Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва за 2017. годину – „не отварати”.

На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу подносиоца пријаве и контакт телефон и е-mail подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 25. август 2017. године до 15 часова.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну Секретаријату за привреду, на писарницу Градске управе града Београда до назначеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр.факсом или е-mail-ом), или достављене на друге адресе, неће се разматрати. 
Није могуће накнадно употпунити документа која недостају, а која су наведена у Јавном конкурсу, након истека рока за подношење пријава.
Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцу пријаве. 

За додатне информације се можете обратити на телефон 011/715-7356, 011/715-7395,011/715-7379,011/715-7819,011/715-7377,011/715-7403 и путем е-mail-a: privreda@beograd.gov.rs. 

Текст јавног конкурса можете погледати/преузети, у PDF формату, на дну стране.