четвртак, 17. август 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 13/17

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 13/17 - Израда претходне студије оправданости са израдом урбанистичког пројекта за привођење намени СРЦ “Пионирски град” и израда техничке документације за изградњу смештајних павиљона

Позив и документација везани за јавну набавку