четвртак, 30. новембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 15/17

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 15/17 - добра – Колонијална роба, обликовану у девет партија

Обавештење