среда, 29. август 2018.

Град Београд

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу чл. 4. и  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС” бр. 21/2016 и 113/17) и члана 11. Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 95/16)

ГРАД БЕОГРАД
Заштитник грађана града Београда

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I  Орган у коме се радно место попуњава: 
Заштитник грађана града Београда, у Београду, ул. Косовска бр. 17

II Радно место које се попуњава:
1. Радно место за обављање послова правника, у звању млађег саветника – 1 (један) извршилац- послови правне обраде по притужбама грађана и студијско аналитички послови 

Опис послова:
Oбавља послове правне обраде по притужбама грађана, врши пријем притужби  на записник, израђује све врсте поднесака и других дописа, обавља студијско-аналитичке послове, обавља послове везане за редован годишњи и посебне извештаје које заштитник грађана подноси Скупштини и друге послове по налогу Заштитника грађана.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци и положен државни стручни испит. Познавање рада на рачунару.

III Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Критеријуми за оцену квалификованости кандидата, усмена провера:
1. Провера познавања прописа из  области везаних за заштиту права грађана и локалну самоуправу;
2. Аналитичко резоновање и логичко закључивање;
3. Мотивисаност за рад;
4. Комуникативност- опхођење у службеној комуникацији;
5. Способност за непосредан рад са грађанима  (подносиоцима притужбе)
6. Начин изражавања-вербалне способности; 
7. Изражен правнички став;
8. Самоувереност;
9. Провера рада на рачунару.

Место рада: 
Београд, ул. Косовска 17/I

IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања у средствима јавног информисања и на порталу града Београда.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Наташа Јовановић, телефон: 3227-494.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 
Заштитник грађана града Београда, Београд, ул. Косовска 17, са назнаком: „за јавни конкурс”.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Поред услова из члана 80. Закона о запосленима у у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (да је учесник конкурса држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да му раније није престајао радни однос у државном органу; органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа; да није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци).
Кандидати треба да поднесу и следеће: 
пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном државном стручном  испиту, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

VIII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Провера знања и вештине са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, извршиће се у просторијама Заштитника грађана града Београда, у Београду, ул. Косовска 17, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом или телефонским путем  на адресе или бројеве које су навели у пријави.

IX Трајање радног односа:
Радни однос се заснива на неодређено време. 
Напомене: 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Заштитника грађана града Београда.
Овај оглас објављује се у дневним новинама и на порталу града Београда www.beograd.rs.