понедељак, 21. јануар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР ширег подручја уз клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 27. децембра 2018. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, Градска општина Земун, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/15 и 83/18)

Oглашава

ЈАВНИ УВИД
у нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”, Градска општина Земун

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 22. јануара до 22. фебруара 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 21. марта 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 22. фебруара 2019. године.