среда, 19. јун 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ССЦ Метал” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за заштиту животне средине

Масарикова 5

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта предузећа „ССЦ Метал” д.о.о. Карловчић, Шпајанска бб, Карловчић, Пећинци, спровео је поступак одлучивања о потреби проценe утицаја на животну средину постројења за складиштење опасног отпада на катастарској парцели број 1587/2 КО Уровци, на подручју градске општине Обреновац у Београду.

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима предметног пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).

Донетим решењем утврђена је обавеза носиoца пројекта да, у случају значајних промена у обављању делатности управљања отпадом, а које се односе на врсту и количину отпада и промену технологије рада и опреме, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09).