Секретаријат за привреду

Краљице Марије 1/XVII
e-mail: privreda@beograd.gov.rs

Милинко Величковић, секретар, 7157-369, факс: 3376-102
Маја Бајагић, подсекретар, 7157-369

Сектор за цене, 7157-371

Сектор за пољопривреду
e-mail: poljoprivreda@beograd.gov.rs

Пријем странака: радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

Секретаријат за привреду обавља послове који се односе на:

 • доношење програма и спровођење пројеката економског развоја града;
 • унапређење општег оквира за привређивање и запошљавање, као и за равномернији развој града;
 • припрему и израду програма мера за подстицање развоја привредних субјеката ради стварања повољног привредног амбијента;
 • подстицање оснивања кластера, бизнис инкубатора и других облика удруживања;
 • учествовање у доношењу и спровођењу програма и пројеката за подстицање запошљавања;
 • подстицање и старање о развоју туризма;
 • припремање програма развоја туризма;
 • категоризацију града Београда као туристичког места;
 • боравишну таксу и праћење прихода од боравишне таксе;
 • подстицање развоја и унапређења угоститељства, занатства и трговине;
 • уређивање радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности, техничке и друге услове у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради, као и начин обављања угоститељске делатности, у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају и друге услове за њихов рад, као и остали поверени послови који се односе на локалне туристичке водиче и категоризацију угоститељских објеката домаће радиности врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство;
 • послови који се односе на употребу имена града у пословном имену привредних субјеката и удружења, доделу награда и признања из области предузетништва и других привредних области; јавне набавке из надлежности секретаријата.

Секретаријат обавља и послове који се односе на:

 • робне резерве за територију града, утврђивање њиховог обима и структуре, припремање годишњег програма робних резерви, активности везане за набавку, смештај, чување и обнављање робних резерви, закуп опреме, давање на зајам роба из робних резерви ради обнављања, интервенција из робних резерви у случају поремећаја на тржишту, донације и донације ван територије града Београда;
 • припремање предлога годишњег програма пословања, праћење, анализа услова пословања и извештавање за јавна, јавно комунална предузећа и установе, припремање аката о маси зарада за јавна, јавна комунална предузећа и установе, посебних и појединачних колективних уговора за јавна предузећа, припремање аката о сагласности на ниво цена комунално-стамбених, саобраћајних, урбанистичких и других услуга јавних предузећа чији је оснивач град, као и други послови везани за цене у комуналним и другим делатностима из надлежности града;
 • припрему, израду и доношење годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града;
 • спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израду аката о бесплатном коришћењу, закупу по праву пречег закупа и закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
 • израду аката о расподели средстава остварених од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта;
 • решавање у првостепеном управном поступку о обавези плаћања и висини накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта;
 • припрему и израду програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике града; покретање и спровођење поступака за сваку врсту и облик подстицаја утврђених овим програмом; израду аката о додели подстицајних средстава;
 • управљањe водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава и заштиту од ерозије и бујица, који су у јавној својини, у складу са прописима којима се уређује правни статус вода и управљање водним објектима;
 • постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата;
 • издавање водних аката: водних услова, водне сагласности и водне дозволе, вођење водне књиге - регистра о издатим водним актима;
 • уређивање и обезбеђивање услова и начина коришћења места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног простора, укључујући и издавање одобрења за постављање плутајућих објеката и надзор над коришћењем места за постављање плутајућих објеката; одређивање делова обале и водног простора на којима се могу градити хидротехнички објекти, пристани на шиповима, као и пристани за укрцавање и искрцавање путника, у складу са прописима којима се уређује пловидба и луке на унутрашњим водама.

Секретаријат обавља и надзор над радом правних лица основаних у области привреде, пољопривреде и водопривреде над којима град има директну или индиректну контролу капитала, врши и друге послове државне управе које република повери граду из области привреде, пољопривреде и других области из делокруга секретаријата.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1. Сектор за нормативно-правне послове
2. Сектор за финансијске послове
3. Сектор за туризам и угоститељство 
4. Сектор за развој привреде
5. Сектор за цене
6. Сектор за пољопривредно земљиште
7. Сектор за развој пољопривреде
8. Сектор за водопривреду.

  
  Корисни линкови