Sekretarijat za saobraćaj

27. marta 43-45, centrala 3227-241, 3309-000

Info služba: 330-9599 (08.30-16.30), faks 2754-636
e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs
sajt: www.bgsaobracaj.rs

Dušan Rafailović, sekretar, 2754-458
Nenad Matićpodsekretar,

Prijem stranaka:
- Sektor za privremeni i planirani režim saobraćaja - Odeljenje za privremeni režim saobraćaja, radnim danima od 9 do 11 i od 14 do 15.30 časova.
- Sektor za privremeni i planirani režim saobraćaja - Odeljenje za plansku dokumentaciju, radnim danima od 9 do 12 časova.
- Sektor za tehničko regulisanje saobraćaja - Odeljenje za stacionirani saobraćaj, radnim danima od 8.30 do 15.30 časova.

Sekretarijat za saobraćaj obavlja poslove koji se odnose na:
- režim, tehničko regulisanje i organizaciju saobraćaja;
- definisanje saobraćajno-tehničkih uslova za planske dokumente i izdavanje potvrde o usklađenosti projekata sa planskim dokumentima;
- održavanje i korišćenje javnog prostora za parkiranje;
- javni linijski prevoz;
- prevoz u linijskoj plovidbi;
- rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje i upravljanje opštinskim putevima i ulicama u naselju, kao i državnim putevima (osim autoputa);
- nadzor nad obavljanjem javnog linijskog prevoza i prevoza u linijskoj plovidbi, kao i nadzor nad radom javnih komunalnih preduzeća i subjekata kojima je poverena delatnost javnog linijskog prevoza, delatnost održavanja opštinskih puteva, ulica u naselju i državnih puteva (osim autoputa) na teritoriji Grada i delatnost održavanja javnih parkirališta;
- uređivanje i obezbeđivanje posebnih uslova i organizacije auto-taksi prevoza putnika;
- uređivanje i obezbeđivanje posebnih uslova za postavljanje reklamnih panoa u skladu sa propisom Grada i vođenje odgovarajuće evidencije;
- javne nabavke u oblasti saobraćaja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima;
- Sekretarijat vrši i poslove državne uprave koje Republika poveri Gradu u oblasti saobraćaja.

Poslovi koji se odnose na rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje i upravljanje opštinskim putevima i ulicama u naselju, kao i državnim putevima (osim autoputa), uređivanje i obezbeđivanje posebnih uslova za postavljanje reklamnih panoa i vođenje odgovarajuće evidencije obavljaju se u Direkciji za puteve.

Poslovi koji se odnose na javni linijski prevoz, prevoz u linijskoj plovidbi i auto-taksi prevoz obavljaju se u Direkciji za javni prevoz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poslovi Sekretarijata za saobraćaj sa dve jedinice u sastavu, Direkcija za puteve i Direkcija za javni prevoz, obavljaju se u okviru unutrašnjih celina, sektora i odeljenja:

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Odeljenje za pravne poslove

• normativni poslovi: izrada odluka i drugih opštih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
• izrada stručno-analitičkih materijala iz oblasti saobraćaja;
• prvostepeni upravni postupak u oblsti javnog prevoza, puteva, stacionarnog saobraćaja, regulisanja i upravljanja saobraćajem;
• izrada pojedinačnih pravnih akata u svrhu realizacije saobraćajnih projekata.

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE
Odeljenje za ekonomske i finasijske poslove
• ekonomski i finansijski poslovi iz nadležnosti Sekretarijata i to za oblast regulisanja saobraćaja, održavanja ulica, puteva i putnih objekata i javnog linijskog prevoza;
• izrada finansijskog plana i praćenje realizacije budžeta;
• tekuće finansijsko poslovanje održavanja ulica, mostova, podzemnih prolaza i putnih objekata.

SEKTOR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA I INFORMISANJE
Odeljenje za bezbednost saobraćaja

• izrada programa mera i aktivnosti za povećanje bezbednosti saobraćaja i planova za njihovu implementaciju;
• izrada izveštaja, informacija, elaborata;
• izrada projektnih zadataka ili tehničkih karakteristika za tendersku dokumentaciju u postupku javnih nabavki (projekti, studije, nabavka dobara i dr.);
• realizacija konkretnih mera za povećanje bezbednosti saobraćaja i koordinacija aktivnosti svih subjekata u poslovima bezbednosti saobraćaja (Sekretarijat, saobraćajna policija, inspekcijske službe, Beokom, mediji, nevladine organizacije, građani i dr.);
• učešće u radu tenderskih komisija;
• donošenje rešenja i saglasnosti po zahtevima pravnih lica i građana;
• izrada, analiza, ažuriranje i unapređenje baza podataka o saobraćajnim nezgodama u zoni osnovnih škola.

Odeljenje za informisanje
• razmena informacija i podataka, obrada, čuvanje i obezbeđenje dostupnosti podataka;
• komunikacija sa građanima i sredstvima informisanja, pripremanje odgovora na konkretna pitanja;
• organizacija javnog uvida, javne prezentacije i javne rasprave o  studijama o proceni uticaja projekata.

SEKTOR ZA PRIVREMENI I PLANIRANI SAOBRAĆAJ
Odeljenje za plansku dokumentaciju
• definisanje saobraćajnih uslova i davanje saglasnosti na urbanističku i tehničku dokumentaciju za saobraćajnice i saobraćajne objekte;
• razmatranje i usklađivanje godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih planova saobraćaja u gradu;
• pripremanje projektnih zadataka saobraćajnih studija i projekata;
• kontrola realizacije programa izgradnje saobraćajnica, saobraćajnih objekata i signalizacije.

Odeljenje za privremen režim saobraćaja
• davanje saglasnosti na privremene izmene režima saobraćaja usled radova na uličnoj mreži, manifestacija, izgradnje objekata visokogradnje;
• analiza uticaja pojedinih sadržaja na uličnoj mreži na protočnost odvijanja saobraćaja.

SEKTOR ZA TEHNIČKO REGULISANJE SAOBRAĆAJA
Odeljenje za upravljanje saobraćajnim tokovima

• stručno-operativni nadzor nad stanjem ispravnosti semaforskih uređaja;
• analiza tokova saobraćaja na gradskoj uličnoj mreži i provera prilagođenosti signalnih planova stvarnim zahtevima;
• simuliranje saobraćajnih tokova i funkcionalnosti rada svetlosnih signala u zonama i na potezima gradske ulične mreže pomoću specijalizovanih softverskih paketa;
• predlaganje izmena rada svetlosnih signala na raskrsnicama, potezima i zonama;
• priprema i daljinski upis signalnih planova u komandne uređaje na raskrsnicama, pomoću softverskih aplikacija za upravljanje i monitoring saobraćaja.

Odeljenje za dinamički režim saobraćaja
• poslovi u oblasti upravljanja, tehničkog regulisanja saobraćaja;
• analiza protoka i režima saobraćaja;
• definisanje i kontrola postavljanja saobraćajnih znakova i saobraćajne opreme.

Odeljenje za stacionarni saobraćaj
• analiza stanja mirujućeg saobraćaja i definisanje rešenja za zauzeća javnih saobraćajnih površina;
• analiza i eksploatacija javnih garaža i parkirališta;
• organizacija mirujućeg saobraćaja na javnim saobraćajnim površinama;
• davanje saglasnosti za rezervaciju parking mesta na opštim parkiralištima;
• davanje saglasnosti za ustupanje saobraćajnih površina za druge sadržaje.

Skupština grada Beograda je osnovala javna komunalna preduzeća i poverila im obavljanje pojedinih delatnosti:
- JKP "Beograd put" - održavanje ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva, putnih objekata i saobraćajne signalizacije
- JKP "Parking servis" - izgradnja, održavanje i eksploatacija otvorenih i zatvorenih prostora za parkiranje
- Preduzeće "Beograd čvor" - izgradnja Beogradskog železničkog čvora

Javni prevoz putnika u Beogradu obavljaju:
- Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" - gradski prevoz autobusima, trolejbusima i tramvajima
- Saobraćajno preduzeće "Lasta" - prigradski i lokalni autobuski prevoz
- Železničko-transportno preduzeće "Beograd" - gradska železnica "Beovoz"
- Privatni autobuski prevoznici - gradski i prigradski prevoz

  
  Korisni linkovi