sreda, 20. april 2016.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela ulice Tošin bunar od Ivićeve ulice do autoputa, Gradske opštine Zemun i Novi Beograd sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 14. aprila 2016. godine utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije dela ulice Tošin bunar od Ivićeve ulice do autoputa, gradske opštine Zemun i Novi Beograd sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID U
Nacrt plana detaljne regulacije dela ulice Tošin bunar od Ivićeve ulice do autoputa, Gradske opštine Zemun i Novi Beograd sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 20. aprila do 23. maja 2016. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 2. juna 2016. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici 27. marta br.43-45, najkasnije do 23. maja 2016. godine.