petak, 30. septembar 2016.

Sekretarijat za privredu

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja ženskog preduzetništva

Na osnovu Odluke o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja ženskog preduzetništva koje se finansiraju iz budžeta grada Beograda (''Službeni list grada Beograda'' br. 37/16 i 61/16), i Odluke o budžetu grada Beograda (''Službeni list grada Beograda'' br. 81/15 i 63/16) i Zaključka gradonačelnika grada Beograda br.3-6532/16-G od 29. septembra 2016.godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu

objavljuje

JAVNI KONKURS
za dodelu sredstava za podršku razvoja ženskog preduzetništva


OSNOVNE INFORMACIJE

Visina preostalih finansijskih sredstava za podršku razvoja ženskog preduzetništva kroz unapređenje proizvodnje i proširenje kapaciteta poslovanja u cilju razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u vlasništvu žena, jačanja konkurentnosti i podsticanja zapošljavanja na teritoriji grada Beograda iznosi 4.501.500,00 dinara.
Posebni ciljevi finansiranja su: unapređenje poslovnog procesa kroz uvođenje novih proizvodnih, poslovnih ili poboljšanje postojećih poslovnih linija, pokretanje novih preduzetničkih aktivnosti, otvaranje mogućnosti za modernizaciju i proširenje proizvodnih i uslužno orijentisanih delatnosti, kao i očuvanje postojećih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta.
Predmet Javnog konkursa je dodela bespovratnih finansijskoh sredstava u maksimalom iznosu 500.000,00 dinara za kupovinu jednog ili više osnovnih sredstava (mašina i opreme), koja će omogućiti poboljšanje kvaliteta postojećeg ili uvođenje novog proizvoda/usluge u poslovni proces, uz obavezu zapošljavanja jednog nezaposlenog lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, na period od minimum jedne godine.
Pod osnovnim sredstvom u ovom smislu podrazumevaju se mašine i oprema koja će se koristiti duže od jedne godine (duže od jednog obračunskog perioda) i čija kupoprodajna vrednost po nabavljenom osnovnom sredstvu mora biti veća od 60.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukoliko se radi o nabavci računarske opreme (kompjutera), pravo na Prijavu imaju isključivo privredni subjekti čija je pretežna delatnost proizvodnja softvera (Računarsko programiranje – šifra 62.01 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti).
Državna pomoć male vrednosti, odnosno de minimis državna pomoć, za koju su obezbeđena sredstva u budžetu grada Beograda u 2016. godini ne može da se dodeli za delatnosti i aktivnosti navedene u zakonskim i drugim propisima koji regulišu kontrolu i dodelu državne pomoći.
Opravdani troškovi koji se finansiraju su troškovi koji su direktno vezani za kupovinu jednog ili više osnovnih sredstava i pod kojima se podrazumeva kupoprodajna, odnosno nabavna cena osnovnih sredstava bez PDV-a, kao i zavisni troškovi koji eventualno prate nabavku ovih sredstava (transportni troškovi, manipulativni troškovi, troškovi utovara i istovara, troškovi koji se odnose na ateste i carinske dažbine).
Svi ovi troškovi moraju biti fakturisani korisniku sredstava, odnosno iskazani na računima izdatim na ime korisnika sredstava.

PODNOSIOCI PRIJAVA 

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu žena sa udelom od minimum 60% u ukupnom kapitalu društva, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana do dana objavljivanja teksta Javnog konkursa;
2) Da privrednom subjektu u roku od dve godine pre dana objavljivanja Javnog konkursa nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
3) Da osnivači i odgovorna lica nisu osuđivani ili se protiv njih ne vodi postupak  za neko od krivčnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
4) Da privredni subjekat nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
5) Da je do dana objavljivanja Javnog konkursa izmirio sve poreze i doprinose, kao i ostale obaveze po osnovu javnih prihoda u skladu sa propisima Republike Srbije;
6) Da privrednom subjektu u periodu od godinu dana pre dana objavljivanja Javnog konkursa tekući računi kod poslovnih banaka nisu bili blokirani duže od ukupno 15 (petnaest) dana.

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE I RANGIRANJE PRIJAVA

(Preuzmite u PDF formatu u dnu ove stranice)

U slučaju da dva ili više podnosioca prijava imaju isti broj bodova u Listi vrednovanja i rangiranja, prednost će se primenjivati prema redosledu napred navedenih kriterijuma.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava čini sastavni deo Javnog konkursa i sastoji se od sledećih obrazaca:

Formular Prijave - podnosi se potpisan od strane ovlašćenog lica u privrednom subjektu i overen pečatom privrednog subjekta;

Specifikacija troškova (budžet aktivnosti) - podnosi se potpisana od strane ovlašćenog lica u privrednom subjektu i overena pečatom privrednog subjekta; svaka stavka izražena u budžetu aktivnosti mora biti opravdana sa odgovarajućim dokumentom (nabavna, odnosno kupoprodajna vrednost, troškovi prevoza, troškovi carinjenja robe, troškovi atesta i dr.);

Potpisanu i pečatom overenu Izjavu (sastavni deo Prijave) pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću  da privrednom subjektu nisu u tekućoj godini dodeljena bespovratna sredstva za iste opravdane troškove od strane neke od državnih institucija – podnosi se potpisana i overena pečatom privrednog subjekta;

Potpisanu i pečatom overenu Izjavu (sastavni deo Prijave) pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću korisnika sredstava o dodeli državne pomoći male vrednosti de minimis -  podnosi se potpisana i overena pečatom privrednog subjekta;

Potpisanu i pečatom overenu Izjavu (sastavni deo Prijave) pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću o broju stalno zaposlenih radnika u momentu podnošenja prijave -  podnosi se potpisana i overena pečatom privrednog subjekta.

Uz popunjenu Prijavu, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

1. Finansijski izveštaj za 2014. i 2015. godinu:

Za privredne subjekte koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva:
- Kopije potvrda o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. i 2015. godinu izdatih od Agencije za privredne registre.
- Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks – izveštaj za 2014. i 2015. godinu.

Ukoliko privredni subjekat nije dobio potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu potrebno je dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks- izveštaj  za 2015. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika pravnog lica/preduzetnika o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu.
- Za privredne subjekte koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva – kopije Poreske prijave za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2014. i 2015. godinu (obrazac PPDG-1S), overene od strane poreske uprave, kao i kopiju bilansa uspeha (obrazac BU) za 2014. i 2015. godinu koja je prilog obrasca PPDG-1S;
- Za paušalno oporezivane obveznike - kopije Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (obrazac KPO) za 2014. i 2015. godinu, overena i potpisana od strane zakonskog zastupnika;

2. Uverenje nadležne poreske uprave - Ministarstvo finansija da je najkasnije do dana objavljivanja Konkursa izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne prihode u skladu sa propisima Republike Srbije, u originalu ili u fotokopiji overenoj u sudu, opštini ili kod notara;

3. OP obrazac (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje, original ili fotokopija overena pečatom i potpisom);

4. Izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (PPP PD), štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca za prijave poreza i doprinosa na zarade za mesec koji predhodi mesecu podnošenja prijave na Javni konkurs;

5. Dokazi da privrednom subjektu u roku od dve godine pre dana objavljivanja Javnog konkursa nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti, i to:

- Potvrdu Privrednog suda da privrednom subjektu u roku od dve godine pre dana objavljivanja Javnog konkursa nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

- Uverenje Prekršajnog suda da privrednom subjektu u roku od dve godine pre dana objavljivanja Javnog konkursa nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

Navedena dokumenta moraju biti izdata nakon datuma objavljivanja Javnog konkursa. Dostavljaju se u originalu ili u fotokopiji overenoj u sudu, opštini ili kod notara;

6. Dokazi da osnivači i odgovorna lica nisu osuđivani ili se protiv njih ne vodi postupak, i to:

- Uverenje iz kaznene evidencije izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, da lice nije osuđivano za neko od krivčnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.
 
- Uverenje Osnovnog suda u Beogradu da protiv lica nije pokrenut krivični postupak i nije pokrenuta istraga  za neko od krivčnih dela kao krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. 

- Uverenje Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za neko od krivčnih dela kao član organizovane kriminalne grupe; 

Navedena dokumenta da vlasnici i/ili odgovorna lica privrednog subjekta nisu osuđivana moraju biti izdata nakon datuma objavljivanja Javnog konkursa. U slučaju privrednog društva dostavljaju se uverenja za sve osnivače, kao i za zakonskog zastupnika ukoliko nije jedan od osnivača a u slučaju preduzetnika dostavljaju se ista uverenja za lice koje je registrovalo obavljanje delatnosti kao preduzetnik. Dokumenta se dostavljaju u originalu ili u fotokopiji overenoj u sudu, opštini ili kod notara;

7. Originalni predračun (profaktura dobavljača) sa svim pratećim dokumentima iz kojih se može utvrditi vrsta i namena osnovnih sredstava odnosno opreme, cena i rok plaćanja, kao i drugi bitni elementi od značaja za realizaciju aktivnosti, izdat od dobavljača opreme. Podnosilac Prijave mora dostaviti isključivo predračun, ponuda dobavljača neće biti prihvaćena;

ili

Originalni račun (faktura dobavljača), otpremnicu/prijemnicu za osnovno sredstvo (ukoliko je celokupan iznos ili deo iznosa uplaćen po predračunu, dostaviti i originalni predračun), fotokopiju ugovora o kupoprodaji osnovnih sredstava i dokaz o uplati (izvod iz banke), isključivo u slučaju da je podnosilac prijave u celosti realizovao plaćanje nabavljenog osnovnog sredstva do dana podnošenja prijave;

8. Fotokopije nagrada i priznanja za ostvarene rezultate u poslovanju, ukoliko ih podnosilac Prijave poseduje;

9. Podnosilac Prijave koji je samohrani roditelj pored napred navedenih dokumenata dostavlja i fotokopije dokaza o statusu samohranog roditelja: pravosnažnu presudu o razvodu braka, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, izvod iz matične knjige rođenih za decu, potvrda o redovnom školovanju dece do 26. godine.

ISPLATA SREDSTAVA I OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Izabrani podnosilac prijave je dužan da pre potpisivanja ugovora otvori poseban namenski račun kod Uprave za trezor koji je uključen u konsolidovani račun trezora grada Beograda, na koji bi se prenela sredstva.

Korisnik bespovratnih finansijskih sredstava se obavezuje da će nabaviti osnovno sredstvo (ili osnovna sredstva), odnosno mašinu ili opremu u periodu od 8. juna 2016. godine, a najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Korisnik bespovratnih finansijskih sredstava se obavezuje da će u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora  dostaviti Sekretarijatu za privredu dokaze o izvršenoj obavezi plaćanja celokupnog iznosa opravdanih troškova za kupovinu osnovnog sredstva (ili osnovnih sredstava) i dokaza da se predmetno osnovno sredstvo (ili osnovna sredstava) nalaze kod Korisnika sredstava.

Korisnik sredstava se takođe obavezuje:

-    da neće smanjivati broj stalno zaposlenih radnika koji je naveden u Prijavi u periodu od godinu dana; 
-    i da će na broj zaposlenih radnika naveden u Prijavi dodatno zaposliti 1 lice sa evidencije NSZ-a na period od jedne godine, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Sredstva će biti isplaćena korisnicima bespovratnih finansijskih sredstava nakon podnošenja sledećih dokaza: zaključeni ugovor sa dobavljačem, konačna faktura, dokaz da su predmetno osnovno sredstvo/opremu primili (otpremnica/prijemnica). Ukoliko korisnik sredstava vodi prosto ili dvojno knjigovodstvo kao dokaz za isplatu sredstava se mora podneti i kartica osnovnih sredstava, izvod iz banke iz koga se može utvrditi  da je uplaćen celokupan iznos opravdanih troškova dobavljaču. Kao dokaz da je plaćeno osnovno sredstvo, potrebno je da u izvodu iz banke „poziv na broj“ bude vezan za dokument na osnovu koga je izvršeno plaćanje (ugovor, predračun ili račun).
    
Kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza, korisnik finansijskih sredstava će dostaviti registrovanu blanko sopstvenu menicu, overenu od strane privrednog subjekta, korisnika sredstava, sa meničnim ovlašćenjem.

Komisija za vrednovanje i rangiranje prijava po Javnom konkursu će izvršiti neposredan uvid na terenu u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi nabavke osnovnog sredstva i/ili nabavljenog osnovnih sredstava, pre isplate sredstava korisnicima sredstava, kao i proveru broja stalno zaposlenih radnika.
Korisnik sredstava ne može podneti dokumentaciju za isplatu sredstava sa izmenjenim elementima koji se odnose na osnovno sredstvo i dobavljača od koga se kupuje osnovno sredstvo u odnosu na dokumentaciju koju je dostavio u Prijavi.
Korisnici sredstava koji nabavljaju osnovna sredstva iz uvoza moraju da vode računa o rokovima za dostavljanje dokumentacije za isplatu sredstava.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA

Precizno i tačno popunjena Prijava sa pratećom dokumentacijom (u skladu sa Javnim konkursom), podnosi se lično ili poštom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za privredu (Kraljice Marije br. 1, treći sprat), u zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da piše: 
    
Na prednjoj strani:
•    Sekretarijat  za privredu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd
•    Naznaka - „Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja ženskog preduzetništva za 2016. godinu – „ne otvarati”.

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu podnosioca prijave i kontakt telefon i e-mail podnosioca prijave.

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 14. oktobar 2016. godine  do 15 časova.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Beograda do naznačenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi način (npr.faksom ili e-mail-om), ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati. 
Nije moguće naknadno upotpuniti dokumenta koja nedostaju a koja su navedena u Javnom konkursu, nakon isteka roka za podnošenje prijava.
Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocu prijave.

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefon, 011/715-7379, 011/715-7377, 011/715-7356 i putem e-mail-a: privreda@beograd.gov.rs.