ponedeljak, 10. jul 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid u izmene i dopune Plana detaljne regulacije spoljne magistralne tangente - I faza od pančevačkog puta do pristupnog puta za trafo stanicu sa mostom preko Dunava i lokacijom trafo stanice „Beograd 20” u delu pristupa do kompleksa TC „Beograd

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 4. jula 2017. godine, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donela je Zaključak kojim

oglašava

RANI JAVNI UVID
U IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE SPOLJNE MAGISTRALNE TANGENTE (SMT) – I FAZA, OD PANČEVAČKOG PUTA
(STACIONAŽA KM0+000) DO PRISTUPNOG PUTA ZA TRAFO STANICU (SREDNJA STACIONAŽA KM6+650), SA MOSTOM PREKO DUNAVA I LOKACIJOM TRAFO STANICE „BEOGRAD 20”, U DELU PRISTUPNOG PUTA DO KOMPLEKSA TS „BEOGRAD 20”, GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 17. do 31. jula 2017. god. svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, najkasnije do 31. jula 2017. godine.