petak, 17. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obavštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 41/17, za partiju 2

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
 za javnu nabavku broj 41/17 – Toneri za potrebe Gradske uprave, oblikovanu po partijama, partija 2

 

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku