ponedeljak, 13. avgust 2018.

Sekretarijat za kulturu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/18

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za kulturu
ul. Trg Republike 3/1

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/18, usluge - Usluga izrade skulpturalne kompozicije posvećene Stefanu Nemanji

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku