četvrtak, 30. avgust 2018.

Sekretarijat za saobraćaj

Ispravka obaveštenja o produženju roka za javnu nabavku broj 4/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za saobraćaj
27. marta 43-45, Beograd

Zbog greške do koje je došlo prilikom određivanja novog roka za otvaranje ponuda, Naručilac Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za saobraćaj objavljuje ispravku Obaveštenja o produženju roka za podnošenje ponuda od 27.08.2018. god.
Naručilac je u objavljenom Obaveštenju naveo da produžava rok za podnošenje ponuda za 30 dana ali je greškom kao novi datum otvaranja ponuda naveo 26.09.2018. godine. Poslednji dan roka od 30 dana pada u neradni dan, odnosno u subotu 29.09.2018. god., zbog čega se kao novi rok za podnošenje ponuda oređuje 1.10.2018. god.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

Na osnovu čl. 55 stav 1. tačka 11., čl. 57. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za saobraćaj
27. marta 43-45, Beograd

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobra - „Kupovina i ugradnja semaforskih uređaja za opremanje raskrsnica“ (javna nabavka broj 4/18)

Obaveštenje