ponedeljak, 10. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 41/18

Na osnovu čl.116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za  javnu nabavku u otvorenom postupku 41/18 – Usluga održavanja data centara na lokacijama Gradske uprave grada Beograda

Obaveštenje