petak, 21. decembar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za dostavljanje ponuda za rekonstrukciju ulica Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije

objavljuje

POZIV
za dostavljanje ponuda za rekonstrukciju ulica Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana

Ovaj poziv za dostavljanje ponuda prati Opšte obaveštenje o nabavkama za ovaj projekat koji je objavljen na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), (www.ebrd.com) dana 13. septembra 2018.godine.
Ovaj Poziv za dostavljanje ponuda objavljen je na sajtu EBRD-a (www.ebrd.com) dana 13. decembra 2018. godine pod referentnim brojem 9294-IFT-49267. Rok za podnošenje ponuda računa se od dana objavljivanja oglasa na sajtu EBRD-a. 
Grad Beograd - Sekretarijat za investicije, Trg Nikole Pašića 6, 11000 Beograd, Srbija, u daljem tekstu „Naručilac”, namerava da koristi deo sredstava iz kredita Banke za troškove Projekta beogradski zeleni bulevar.
Naručilac sada poziva na dostavljanje zapečaćenih ponuda od strane izvođača radova za sledeći Ugovor koji će da bude finansiran iz dela sredstava od kredita:
Rekonstrukcija ulica: Kraljice Marije - 27. Marta - Džodža Vašingtona - Cara Dušana. Radovi uključuju rekonstrukciju:

• tramvajskih šina, kolovoza i trotoara,
• nadzemnih šinskih sistema,
• javnog osvetljenja,
• saobraćajne signalizacije i sistema upravljanja saobraćajem,
• snabdevanje vodom i kanalizacione sisteme,
• zaštitu postojećeg sistema grejanja,
• električne radove za napajanje,
• rekonstrukciju telekomunikacionih mreža,
• uređenje pejzaža.

Ukupna dužina ulice je 2943m, površine oko 60000 m2. Vreme za izvršenje celokupnih radova je 200 kalendarskih dana sa dve deonice od šest dostupnih za izvršenje u bilo kom trenutku u uslovima zatvaranja saobraćaja kao što je opisano u tenderskoj dokumentaciji. DNP je 730 kalendarskih dana.

Konkursi za ugovore koji se finansiraju iz sredstava zajma od Banke otvoreni su za firme iz bilo koje zemlje.

Da bi bili kvalifikovani za dodelu ugovora, ponuđači moraju ispuniti sledeće minimalne kriterijume:

•  Ponuđač ili bilo koji partner u JVCA nema konzistentnu istoriju sudskih postupaka i / ili arbitraže, što rezultira odsustvom dodele ugovora ponuđačima ili bilo kom partneru u JVCA u roku od poslednjih 5 (pet) godina.
•  Svi sudski sporovi u postupku ne predstavljaju više od deset procenata (10%) neto vrednosti ponuđača i tretiraju se kao rešeni za ponuđača. Finansijski izveštaji koji pokazuju trenutnu ispravnost finansijske pozicije ponuđača i njegovu buduću dugoročnu profitabilnost za poslednjih 5 [pet] godina (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i prognoze za 2018. godinu). Bankovni računi ponuđača ne smeju biti blokirani zbog neisplaćenih dugova u periodu od šest meseci pre datuma pokretanja tendera.
•  Minimalni prosečan godišnji promet od 35.000.000 eura, izračunat kao ukupna sertifikovana plaćanja primljena za ugovore koji su u toku ili su završeni, u poslednjih pet (5) godina (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i prognoza za 2018)
•  Ponuđač mora pokazati dostupnost ili raspoloživost finansijskih sredstava, kao što su likvidna sredstva, neobremenjena stvarna imovina, kreditne linije i druga finansijska sredstva, osim bilo kakvih ugovornih avansnih plaćanja za ispunjavanje sledećeg zahteva za novčanim tokovima: 8.000.000 EUR i ukupne zahteve novčanih tokova za ovaj Ugovor i njegove trenutne obaveze.
•  Iskustvo u ugovoru u svojstvu izvođača ili izvođača radova u posljednjih 5 [pet] godina pre roka za podnošenje ponuda, a sa aktivnostima u najmanje devet (9) meseci u godini.
•   Učešće kao izvođač radova ili glavni izvođač radova u najmanje 2 (dva) ugovora u posljednjih 5 (pet) godina, svaki u vrednosti od najmanje 15.000.000 EUR (petnaest miliona), koji su uspešno i suštinski završeni i koji su slični sa predloženim radovima. Sličnost će biti zasnovana na fizičkoj veličini, složenosti, metodama / tehnologiji ili drugim karakteristikama kao što je opisano u Odeljku VI, Zahtevi Naručioca. 
•  U posljednjih 5 (pet) godina, minimalno iskustvo u izgradnji / rekonstrukciji 15km urbanih saobraćajnica i 8km tramvajske / gradske železnice / metroa / LRT infrastrukture.

Tenderska dokumentacija se može dobiti u kancelariji na dole navedenoj adresi po uplati nepovratne naknade od 24.000,00 RSD ili 200 EUR.

Iznos u dinarima treba platiti na račun Gradske uprave br. 840-742341843-24, 97 po načinu plaćanja, šifra plaćanja 253 i pozivanjem 02-501231.

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE U EURU

SWIFT MESSAGE MT103-EUR

FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: DEUTDEFFXXX
                    (INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG., F/M
                    TAUNUSANLAGE 12
                    GERMANY
FIELD 57A: (ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
                    NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
                    BEOGRAD,NEMANJINA 17, SERBIA
FIELD 59: /RS35840000000008277041
                 (BENEFICIARY) CITY OF BELGRADE, TRG NIKOLE PAŠIĆA 6, BEOGRAD, SERBIA
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

Napomena: svi troškovi transfera novca padaju na teret ponuđača.

Po prijemu odgovarajućih dokaza o uplati nepovratne naknade, dokumenti će odmah biti poslati putem kurira; međutim, ne može se prihvatiti nikakva odgovornost za njihov gubitak ili kašnjenje. Pored toga, ako se zahteva, dokumenti mogu biti poslati elektronskim putem nakon što potencijalni ponuđač priloži odgovarajuće dokaze o plaćanju nepovratne naknade. U slučaju neusaglašenosti između elektronskih i štampanih primeraka dokumenata, štampani će imati prednost.

Sve ponude moraju biti dostavljene sa tenderskom garancijom u iznosu od 60.000.000 dinara (šezdeset miliona dinara) ili ekvivalenta u evrima na dan izdavanja garancije tendera.

Ponude se moraju dostaviti u kancelariji na dole navedenoj adresi tačno u ili pre 14 časova na dan 11. februara 2019. godine, kada će se i otvarati u prisustvu predstavnika tih ponuđača koji odluče da prisustvuju.

Datum podnošenja ponuda ne može biti kraći od 45 kalendarskih dana od dana objavljivanja poziva za dostavljanje ponude ili dostupnosti tenderske dokumentacije, u zavisnosti od toga koja je najnovija. Period od 60 kalendarskih dana je normalan i poželjniji. Duži period bi bio prikladan za složene ili velike ugovore i za tendere koji zahtevaju sastanak pre dostavljanja ponuda ili posetu lokaciji.

Važeća pravila nabavke su Pravila i procedure Banke za javne nabavke (PP & R) koji se mogu naći na: 
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html

Registar potencijalnih ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju može da se vidi na dole navedenoj adresi.
Potencijalni ponuđači mogu dobiti dodatne informacije i pregledati i nabaviti tendersku dokumentaciju u sledećoj kancelariji:

Dragan Milošević
Naručilac: Grad Beograd - Sekretarijat za investicije
Adresa: Trg Nikole Pašića 6, 11000 Beograd, Srbija
Sprat br./ soba: III / 314
Telefon: +381 11 321 6219
Broj faksa: +381 11 323 7157
email: dragan.milosevic@beograd.gov.rs