Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda - ustanova kulture od nacionalnog značaja

Kalemegdan, Gornji grad 14
centrala 3287-420, faks 3287-411
www.belgradeheritage.com

v.d. direktora: Olivera Vučković
tel. 2622-341, 3287-566

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, osnovan 27. maja 1960. godine kao ustanova kulture grada Beograda, nalazi se u Gornjem gradu Beogradske tvrđave u zgradi izgrađenoj za potrebe Generalštaba srpske vojske, u kojoj je jedno vreme bio smešten i Vojni muzej. U skladu sa nadležnostima definisanim Zakonom o kulturnim dobrima, Zavod svoju delatnost sprovodi na području svih sedamnaest beogradskih opština. Odlukom Vlade Republike Srbije od 30. aprila 2013. godine, stekao je status ustanove kulture od nacionalnog značaja.

Osnovna delatnost Zavoda je zaštita nepokretnih kulturnih dobara: spomenika kulture, prostornih kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta. U skladu s tim Zavod sprovodi istraživanje i evidentiranje dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, predlaže utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara, vodi registar nepokretnih kulturnih dobara i dokumentaciju o njima, proučava nepokretna kulturna dobra i izrađuje studije, pruža stručnu pomoć na čuvanju, održavanju i korišćenju kulturnih dobara, izrađuje projekte za izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji, rekonstrukciji, revitalizaciji i sanaciji, učestvuje u postupku pripremanja prostornih i urbanističkih planova, utvrđuje uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite, rukovodi i prati izvođenje radova na tehničkoj zaštiti, ostvaruje uvid u sprovođenje mera zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara, objavljuje građu o preduzetim radovima. Delatnost Zavoda uslovljava stalnu saradnju sa organima i organizacijama državne i lokalne uprave, javnim i javno-komunalnim preduzećima, projektnim i građevinskim preduzećima, naučno-obrazovnim institutima i ustanovama, ustanovama kulture, kulturnim centrima, medijima, kao i pojedincima.

Kontinuitet delovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda svedoči o naporima više generacija stručnih saradnika: arhitekata, istoričara umetnosti, arheologa, etnologa, pravnika, arhitektonskih i građevinskih tehničara u ostvarivanju misije zaštite nepokretnih kulturnih dobara na području grada. Obimna i bogata dokumentacija nastala u svim fazama rada postala je osnov za objavljivanje serijskih publikacija, monografija, časopisa i kataloga, organizovanje konferencija i izložbi, kao i učestvovanje u tradicionalnim manifestacijama kulture. Za nešto više od pola veka postojanja službe zaštite u Beogradu utvrđeno je preko četiri stotite nepokretnih kulturnih dobara, izrađen veliki broj projekata restauracije, rekonstrukcije, revitalizacije i sanacije kulturnih dobara, realizovan značajan broj izložbi i objavljeno preko sedamdeset naslova.

Rad u Zavodu organizovan je u tri organizacione jedinice: sektor za matičnu delatnost u okviru koga su odeljenja za istraživanje, valorizaciju i dokumentaciju i arhitektonsko-konzervatorske poslove, sektor za opšte i pravne poslove i odsek za finasijsko-računovodstvene poslove.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.30 časova
Rad pisarnice sa strankama je od ponedeljka do petka od 9 do 14.30 časova
Rad pravne službe sa strankama je utorkom od 11 do 15.30 časova