недеља, 21. новембар 2021.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Јавно надметање за давање у закуп пословног простора

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

oглашава

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Текст огласа и списак пословног простора који се даје у закуп можете погледати/преуѕети на дну ове стране.

- Наведени пословни простори дају се у закуп у ВИЂЕНОМ СТАЊУ.
- У цену по м2 урачунат је порез на додату вредност.
- Уговор о закупу закључује се на неодређено време.
- Право учешћа у поступку немају лица која на дан подношења пријаве у пословним књигама Секретаријата за имовинске и правне послове за пословни простор имају евидентирано било какво доспело, а неизмирено дуговање и чији оснивачи, чланови друштва, заступници и прокуристи, који су као такви уписани у одговарајући регистар правних лица, имају евидентирано било какво доспело, а неизмирено дуговање.
- Право учешћа у поступку јавног надметања имају ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА, која до 2.12.2021. године доставе уредне пријаве.
УСЛОВИ ОГЛАСА:
Уредна пријава треба да садржи:
- име и презиме, односно назив подносиоца пријаве, адресу пребивалишта односно седишта, редни број и адресу пословног простора из огласа за којe се лице пријављује, делатност која ће се у пословном простору обављати, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита и контакт телефон.
Уз пријаву потребно је доставити:
- За ПРАВНА ЛИЦА – копија решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ и уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке.
- За ИМАОЦЕ РАДЊЕ – копија решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и фотокопија личне карте или очитана лична карта.
- За ФИЗИЧКА ЛИЦА која немају регистровану радњу – фотокопија личне карте или очитана лична карта.
- ПУНОМОЋЈЕ – за лице које заступа подносиоца пријаве, ако подносилац неће бити присутан на јавном надметању.
- ПОТВРДУ Секретаријата за имовинске и правне послове да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је већ закупац пословног простора на коме је носилац права јавне својине Град Београд.
Уз пријаву је потребно доставити и доказ о уплати депозита наведеног у табели и доказ о уплати административне таксе у износу од 1.220,00 динара.

Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се у згради Градске управе града Београда – Секретаријата за имовинске и правне послове, у Београду, у Улици 27. марта бр. 43-45, у канцеларији бр. 115, на првом спрату (у периоду од 10 до 14 часова, закључно са последњим даном за подношење пријава).

Јавно надметање ће се одржати 7. децембра 2021. године, у 12 часова, у сали 10, на Тргу Николе Пашића бр. 6.

НАПОМЕНЕ:
- ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА СПРОВЕШЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСАНИМ МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID – 19.
- ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ИМАЈУ САМО ОНА ЛИЦА КОЈА ПОДНЕСУ УРЕДНУ ПРИЈАВУ.
- ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 99. ИМАЈУ ЛИЦА КОЈА УЗ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВЕ И СЕРТИФИКАТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ СТАРИХ ЗАНАТА, УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ПОСЛОВА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ ОДРЕЂЕНИХ ПРАВИЛНИКОМ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ СТАРИМ И УМЕТНИЧКИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, НАЧИНУ СЕРТИФИКОВАЊА ИСТИХ И ВОЂЕЊУ ПОСЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 56/12).
- ЛИЦУ КОЈЕ ПОНУДИ НАЈВИШИ ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ ПО m2, ОДНОСНО ПРИХВАТИ ПОЧЕТНИ ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ ПО m2, А ОДУСТАНЕ ОД ДАТЕ ПОНУДЕ, УПЛАЋЕНИ ДЕПОЗИТ НЕЋЕ БИТИ ВРАЋЕН.
- ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ПОНУДИЛО НАЈВИШИ ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ ПО m2, ОДНОСНО ПРИХВАТИ ПОЧЕТНИ ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ ПО m2, ПОТПИСУЈЕ ИЗЈАВУ О ВИСИНИ ПОНУЂЕНЕ ЗАКУПНИНЕ И МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ЗАКУПНИНЕ, А ОБАВЕЗНО ЈЕ ДА У РОКУ ОД ТРИ РАДНА ДАНА ОД ОДРЖАНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА УПЛАТИ ТРОСТРУКИ ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ, КАО ТРАЈНИ ДЕПОЗИТ, У СУПРОТНОМ ГУБИ ПРАВО НА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЗАКУПЦА, КАО И УПЛАЋЕНИ ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ. 
- УКОЛИКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НЕ ПРИХВАТИ ПОЧЕТНУ ВИСИНУ ЗАКУПНИНЕ ГУБИ ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ДЕПОЗИТА.
- ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЋЕ БИТИ ВРАЋЕН У РОКУ ОД 20 (ДВАДЕСЕТ) РАДНИХ ДАНА ОД ДАНА ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.
- ЗАКУПАЦ – ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, КОЈЕ НЕМА РЕГИСТРОВАНУ ПРЕДУЗЕТНИЧКУ РАДЊУ, ДУЖНО ЈЕ ДА НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЗАКУПУ, ДОСТАВИ РЕШЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О УПИСУ РАДЊЕ У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР, ПОТВРДУ О ДОДЕЉЕНОМ ПИБ-У И УГОВОР СА БАНКОМ О ОТВАРАЊУ И ВОЂЕЊУ РАЧУНА. УКОЛИКО ЗАКУПАЦ – ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НЕ ДОСТАВИ НАВЕДЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ГОРЕ НАВЕДЕНОМ РОКУ, УГОВОР О ЗАКУПУ ЋЕ СЕ СМАТРАТИ РАСКИНУТИМ.
- КОМИСИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ПРОМЕНИ ПОЧЕТНИ ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ ИЗ ОГЛАСА, ЗАВИСНО ОД ПРИЈАВЉЕНЕ ВРСТЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЋЕ СЕ У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ОБАВЉАТИ, РАДИ ПОТРЕБЕ УСКЛАЂИВАЊА СА ИЗНОСИМА ЗАКУПНИНА УТВРЂЕНИХ ОДЛУКОМ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА.
- ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ, КАО И УПУТСТВО О НАЧИНУ УПЛАТЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И ДЕПОЗИТА МОЖЕ СЕ ДОБИТИ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, У УЛИЦИ 27. МАРТА БР. 43-45, У КАНЦ. 115, НА ПРВОМ СПРАТУ, У ПЕРИОДУ ОД 10 – 14 ЧАСОВА, ЗАКЉУЧНО СА ПОСЛЕДЊИМ  ДАНОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА.
- УПЛАТА ДЕПОЗИТА ОД СТРАНЕ ЛИЦА КОЈЕ НИЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНА, ТЕ ЋЕ СЕ ПРИЈАВА УЗ ТАКО УПЛАЋЕНИ ДЕПОЗИТ СМАТРАТИ НЕУРЕДНОМ.
- ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ, КОЈИ ИЗВРШИ ГОТОВИНСКУ УПЛАТУ ИЗНОСА ДЕПОЗИТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ, УПЛАЋЕНИ ИЗНОС БИЋЕ ВРАЋЕН НА РАЧУН КОЈИ БУДЕ НАВЕДЕН У ПРИЈАВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ.
- ВИСИНА ЗАКУПНИНЕ УТВРЂЕНА НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ У УКУПНОМ ИЗНОСУ, НАКНАДНО СЕ НЕ МОЖЕ УМАЊИВАТИ.
- УГОВОР О ЗАКУПУ БИЋЕ ЗАКЉУЧЕН КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА, У ФОРМИ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКЕ ИСПРАВЕ. НАКНАДА ЗА ОВЕРУ БИЋЕ ОБРАЧУНАТА У СКЛАДУ СА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОМ ТАРИФОМ И ИСТУ СНОСИ ЗАКУПАЦ.
- УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НЕ ПРИСТУПИ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ЗА ЗАКУПЦА, ИСТА СЕ СТАВЉА ВАН СНАГЕ, А ПОНУЂАЧ ГУБИ ПРАВО НА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЗАКУПЦА И ПРАВО НА ВРАЋАЊЕ ТРОСТРУКОГ ИЗНОСА ЗАКУПНИНЕ (ТРАЈНОГ ДЕПОЗИТА).
- САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА, УСВОЈЕНОЈ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ОДРЖАНОЈ 8. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ, ПОЧЕТНИ ИЗНОСИ ЗАКУПНИНА БИЋЕ УВЕЋАНИ ЗА 6,8 %, ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ. 

- Последњи дан за подношење пријава је 2. децембар 2021. године.

За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на бројеве телефона 011/330-9324 (од 10 до 14 сати ).