Sekretarijat za saobraćaj

Sekretarijat za saobraćaj
27. marta 43-45, centrala 3227-241, 3309-000
Info služba: 330-9599 (08.30-16.30), faks 2754-636
e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs
sajt: www.bgsaobracaj.rs

Nikola Tatović, sekretar, 2754-458
Nenad Matić, podsekretar,

Sekretarijat za saobraćaj obavlja poslove koji se odnose na: 
- uspostavljanje efikasnog sistema bezbednosti saobraćaja kroz povećanje nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju;
- tehničko regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naseljima; 
- utvrđivanje režima saobraćaja kojim se omogućava bezbedniji i protočniji saobraćaj u redovnim uslovima (usmeravanje tranzitnog, teretnog, biciklističkog i pešačkog saobraćaja, ograničenje brzine za sve ili pojedine kategorije vozila, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, utvrđivanje puteva i ulica namenjenih javnom prevozu putnika i sl.) 
- uslovi  privremenih zauzeća ulica (radovi, manifestacije, promocije, snabdevanje i sl.); 
- izrada programa i implementacije upravljanja saobraćajem svetlosnom signalizacijom i primenom savremenih tehnologija (ITS) u funkciji podizanja nivoa bezbednosti saobraćaja i povećanje protočnosti ulične mreže; 
- uspostavljanje i razvoj saobraćajno-geografsko informacionog sistema (GIS) i njegovu razmenu sa drugim organima i pravnim licima; 
- implementacija i razvoj sistema urbane mobilnosti, kampanje iz oblasti saobraćaja; 
- uspostavljanje i razvoj efikasnog sistema gradske logistike; 
- obezbeđenje uslova za obavljanje komunalne delatnosti održavanja i korišćenja javnih prostora za parkiranje; 
- saobraćajno-tehničke uslove za urbanističke planove; 
- saobraćajna rešenja za izradu urbanističko-tehničkih i tehničkih dokumenata; 
- javne nabavke u oblasti saobraćaja i druge poslove u oblastima iz delokruga Sekretarijata u skladu sa zakonom, Statutom Grada i drugim propisima. 

Sekterarijat za saobraćaj vrši nadzor nad radom javnih preduzeća koja obavljaju delatnost održavanja opštinskih puteva, ulica u naselju i državnih puteva (osim autoputa), na teritoriji grada i delatnost održavanja javnih prostora za parkiranje, kao i nad postavljanjem objekata i sredstava za oglašavanje i oglašavanjem na javnim i drugim površinama.

Poslovi Sekretarijata za saobraćaj obavljaju se u okviru unutrašnjih celina, sektora i odeljenja:

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Odeljenje za normativne, upravno-pravne i optše poslove
- izrada predloga opštih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i drugi nadležni organi iz delokruga rada Sekretarijata;
- praćenje izrade, davanje mišljenja, predloga i primedaba na zakone, druge propise i opšte akte; 
- izrada i dopuna nacrta osnivačih akata javnih preduzeća i ostvaruje saradnju sa javnim preduzećima;
- rešavanje upravno-pravnih predmeta; 
- sprovođenje postupaka konkursa iz delokruga rada Sekretarijata; 
- izrada rešenja za godišnje odmore i plaćena odsustva; izrada akata za prekovremeni rad; i vršenje drugih svakodnevnih administrativnih poslova. 

Odljenje za javne nabavke
- pripremu plana nabavki za koje sprovodi postupke javnih nabavki, istraživanje tržišta radi efikasnog planiranje nabavki; 
- sprovođenje postupaka javnih nabavki po proceduri propisanoj zakonom;
- učešće u radu komisija za javne nabavke 
- kontrola modela i nacrta ugovora, kao i konačnih ugovora nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki i drugih postupaka; 
- prikupljanje i evidentiranje određenih podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama; sastavljanje izveštaja o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i sprovedenim postupcima i dostavljanje navedenih izveštaja Upravi za javne nabavke;
- sprovođenje postupaka i vođenje posebne evidencije o javnim nabavkama male vrednosti;  praćenje realizacije zaključenih ugovora o javnim nabavkama;

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE
Odeljenje za plan i analizu i finansijsku operativu
- priprema i izrada finansijskog plana (FP) Sekretarijata;
- predlog programa, projekata i aktivnosti za višegošnje finansiranje;
- obrada, kontrola i kompletiranje celokupne dokumentacije za izradu zahteva za plaćanje i rešenja o prenosu sredstava;
- izrada zahteva i rešenja o prenosu sredstava prinudne naplate; 
- izmena finansijskog plana obezbeđenjem sredstava iz tekuće budžetske rezerve
- izrada mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja; 
- prijem i praćenje sredstava finansijskog obezbeđenja (SFO); 
- praćenje realizacije finansijskog plana u okviru izvršenja budžeta i realizacije ugovora;

SEKTOR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA I INFORMISANJE
Odeljenje za unapređenje bezbednosti saobraćajne infrastrukture
- izrada programa mera i aktivnosti za povećanje bezbednosti saobraćaja i planova za njihovu implementaciju;
- izrade studija iz oblasti bezbednosti, unapređenja stanja saobraćajne signalizacije, ograničavanje brzine u zavisnosti od uslova i eksploatacionih karakteristika, adaptacija raskrsnica, razdelnih i direkcioih ostrva;
- izrada kampanja za unapređenje bezbednosti,  realizacija konkretnih mera za povećanje bezbednosti saobraćaja i koordinacija aktivnosti svih subjekata u poslovima bezbednosti saobraćaja (Sekretarijat, saobraćajna policija, inspekcijske službe, Beokom, mediji, nevladine organizacije, građani i dr.);
- donošenje rešenja i saglasnosti po zahtevima pravnih lica i građana;
- izrada, analiza, ažuriranje i unapređenje baza podataka o saobraćajnim nezgodama;

Odeljenje za unapređenje bezbednosti učesnika u saobraćaju
- unapređenja bezbednosti dece u zonama škola, vrtića, igrališta, parkova  u stambenim zonama, bezbednost starih lica, osoba sa hendikepom, biciklista i pešaka; 
obezbeđenja odnosno zaštite od zauzeća površina namenjenih za kretanje pešaka, obeležavanje i zaštita preglednosti pešačkih prelaza;  
ugradnje opreme za usporavanje saobraćaja, pojačano osvetljenje, bezbednosti saobraćaja na semaforizovanim raskrsnicama i izgradnja pešačkih ostrva.
Odeljenje za informisanje
• razmena informacija i podataka, obrada, čuvanje i obezbeđenje dostupnosti podataka;
• komunikacija sa građanima i sredstvima informisanja, pripremanje odgovora na konkretna pitanja;
• organizacija javnog uvida, javne prezentacije i javne rasprave o studijama o proceni uticaja projekata.

SEKTOR ZA PLANSKU DOKUMENTACIJU 
Odeljenje za plansku dokumentaciju
- pregled i analiza predloga prostornih i urbanističkih planova i prateće dokumentacije u postupku izdavanja saobraćajnih uslova;
- priprema mišljenja na planove tehničkog regulisanja saobraćaja;
- definisanje saobraćajno-tehničkih uslova za planska dokumenta 
- učestvovanje u pripremanju programa izrade urbanističkih planova i programa uređivanja zemljišta koji se odnose na planiranje saobraćajne infrastrukture;
- izrada srednjoročnog i godišnjih programa rada Sekretarijata na osnovu analize i dinamike realizacije Generalnog plana Grada, Programa JP za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP ''Putevi Srbije'', programa i planova drugih organizacionih jedinica, kao i javnih komunalnih preduzeća;

Odeljenje za unapređenje urbane mobilnosti
- izrada akcionih planova, smernica i strategije razvoja urbane mobilnosti kao deo celokupne strategije razvoja grada;
- utvrđuju efekti urbane mobilnosti na ostale vidove saobraćaja i životnu sredinu; 
-izrada dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih programa iz oblasti urbane mobilnosti, a na osnovu dinamike realizacije Strategije razvoja grada, planskih dokumenata i analize parametara saobraćaja; organizacije i upravljanja urbanom mobilnošću;
- izrada izveštaja, informacija, elaborata iz oblasti urbane mobilnosti;
- izrada idejnih projekata za biciklisitčku i pešačku infrastrukturu; 
- izrada kampanja za promovisanje pešačenja i biciklističkog saobraćaja, za unapređenje bezbednosti biciklista; 
- poslove organizacije, koordinacije i konsultacije iz domena urbane mobilnosti sa stručnim republičkim i gradskim institucijama ekspertima iz oblasti saobraćajnica, saobraćajne infrastrukture i saobraćajnih objekata kao i  razmena informacija sa drugim organima i pravnim licima; izrade i ažuriranje baza podataka iz domena urbane mobilnosti; vođenje evidencije o aktima koje izdaje.   

SEKTOR ZA GRADSKU LOGISTIKU
Odeljenja za poslove snabdevanja i kretanja teretnih motornih vozila kroz grad
- izrada programa režima kretanja teretnih motornih vozila kroz grad;
- izrada rešenja o kretanju teretnih motornih vozila kroz grad i rešenja o režimu saobraćaja vozila koja obavljaju snabdevanje i vođenje evidencije;
- izrada, analiza, ažuriranje i unapređenje baza podataka o izdatim rešenjima; 
 
Odeljenja za poslove gradske logistike i implementaciju zona kontrolisanog pristupa
- realizacija konkretnih mera za uvođenje zona sa kontrolom pristupa, učestvuje u pripremi proširenja pešačkih zona i ulica usporenog saobraćaja u pogledu pristupa vozila za snabdevanje; 
- planiranje i upravljanje posebno obeleženim mestima za dostavu;
- prati promene zahteva interesnih grupa i robno-transportne  tokove centralne gradske zone;
- iniciranje unapređenja i rešavanjalj problema gradske logistike i učestvovanje u procesu donošenja odluka optimizacije transportnih tokova;
- koordinacija aktivnosti svih subjekata u poslovima  vezanim za snabdevanje i druge komunalne aktivnosti (Sekretarijati, saobraćajna policija, inspekcijske službe, građani i dr.);

SEKTOR ZA TEHNIČKO REGULISANJE SAOBRAĆAJA
Odeljenje za dinamički režim saobraćaja
- poslovi koje se odnose na organizaciju, tehničko regulisanje saobraćaja i unapređenje režima odvijanja saobraćaja;
- izrada programa režima saobraćaja, tehničkog regulisanja saobraćaja horizontalnom i vertikalnom signalizacijom
- donošenje rešenja i saglasnosti po zahtevima pravnih lica i građana; 
- poslovi organizacije, koordinacije i konsultacije sa stručnim republičkim i gradskim institucijama, ekspertima iz oblasti saobraćajnica, saobraćajne infrastrukture i saobraćajnih objekata; 
- ostvarivanje saradnja sa nadležnim organima i preduzećima na iznalaženju saobraćajno-tehničkih i drugih rešenja za nesmetano odvijanje saobraćaja.

SEKTOR ZA STACIONARNI SAOBRAĆAJ
Odeljenje za stacionarni saobraćaj 
- poslovi koje se odnose na organizaciju, tehničko regulisanje parkiranja i unapređenje upravljanja parkiranjem;
- izradu programa upravljanja stacionarnim saobraćajem, tehničkog regulisanja parkiranja horizontalnom i vertikalnom signalizacijom;
- razvoja upravljanja parkiranjem i održivom urbanom mobilnošću i analiza uticaja parkiranja na životnu sredinu;
- utvrđivanje ispunjenosti saobraćajno-tehničkih uslova i obrada zahteva u cilju izdavanja saglasnosti za postavljanje bašti ugostiteljskih objekata na parking mestima i drugim javnim saobraćajnim površinama, kao i za postavljanje privremenih i privremenih pokretnih objekata; 
- poslovi organizacije, koordinacije i konsultacije sa stručnim republičkim i gradskim institucijama, ekspertima iz oblasti parkiranja i saobraćaja i ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima i preduzećima na iznalaženju saobraćajno-tehničkih i drugih rešenja za unapređenje upravljanja parkiranjem

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM 
Odeljenje za geografsko-informacione sisteme 
- implementacija geografsko informacionog sistema (GIS) i geodetsko katastarskog informacionog sistema za potrebe Sekretarijata za saobraćaj;
- pravljenje i ažuriranje baza podataka iz domena rada Sekretarijata za saobraćaj;
- analiza saobraćajnih rešenja na operativnom nivou pre donošenja odluka o uspostavljanju privremenih i trajnih režima saobraćaja; 

Odeljenje za svetlosnu signalizaciju i saobraćajno modelovanje 
- poslovi iz oblasti regulisanja, organizacije i upravljanja saobraćajem svetlosnom signalizacijom; 
- implementacija sistema upravljanja saobraćajem svetlosnom signalizacijom i inteligentnih transportnih sistema (ITS); 
- prikupljanje, obrade i analize parametara saobraćajnog toka; 
- modelovanje  i ažuriranje Transportnog modela Beograda na operativnom nivou; modelovanje saobraćajnih procesa na mikro, mezo i makro nivou;
- izrada dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih programa rada Sekretarijata na osnovu analize parametara saobraćaja i podataka dobijenih saobraćajnim modelovanjem;

SEKTOR ZA PUTEVE
Odeljenje za eksloataciju ulica i opštinskih puteva 
- obavljanje svih poslova vezanih za eksploataciju ulica i opštinskih puteva, a naročito poslove vezane za zauzeće i raskopavanje javnih saobraćajnih površina, kao i poslove vezane za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje i oglašavanje na javnim i drugim površinama;

Odeljenje za privremeni režim saobraćaja
- privremena regulacija saobraćaja koja se odnosi na izmenu režima saobraćaja, a koja je posledica izvođenja radova na putu, zauzeća javnih saobraćajnih površina prilikom radova koji utiču na režim saobraćaja ili javnih manifestacija, zbog kretanja vozila za potrebe snimanja filmova i spotova; 
- izdavanje saglasnosti za praktičnu obuku kandidata i izvođenje praktičkog ispita za vozače na putu, kao i izrada i analiza izveštaja o izdatim saglasnostima;
- predlaganje izmena u privremenom regulisanju saobraćaja, učestvovanje u izradi nacrta akata u oblasti privremene regulacije saobraćaja i priprema stručno-analitičkih materijala za Skupštinu grada Beograda, Gradsko veće i njihova tela.

Sekretarijat za saobraćaj je resorno nadležan za javna preduzeća/javna komunalna preduzeća osnovna od Skupština grada Beograda, i to:
- JP „Putevi Beograda“ -za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putevima grada Beograda; 
- JKP „Beograd put” -  za obavljanje komunalne delatnosti održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Beograda;
- JKP „Parking servis” -  za obavljanje komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima;

  
  Korisni linkovi