петак, 9. јануар 2015.

На снази нови правилник о праву на бесплатно коришћење обележених паркинг места

Секретаријат за социјалну заштиту обавештава да је 8. јануара ступио на снагу нови правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима. Правилник је прошао јавну расправу, а удружења особа са инвалидитетом дала су значајан допринос у његовој финализацији.

Разлози за доношење новог правилника садржани су у неопходности да се отклони непрецизност и недореченост претходног правилника из 2011. године, што је у претходном периоду омогућавало знатне злоупотребе ових права. Секретаријат за социјалну заштиту је током августа прошле године извршио проверу свих издатих решења у 2014. години о праву на паркинг карту за особе са инвалидитетом у Београду. Оваквих решења је, од јануара до августа 2014. године, издато више од 2.000. Током провере, установљено је да су поједини грађани добијали инвалидске паркинг карте иако не испуњавају ниједан тадашњим правилником прописани услов, а под нејасним и сумњивим критеријумима издато је више од петине решења. Након окончане ревизије, оваква пракса је потпуно онемогућена, чиме се осигурава да убудуће ово право остваре само они који испуњавају јасне и транспарентне критеријуме.

Такође, новим правилником омогућава се остваривање права на налепницу групацији особа са инвалидитетом са трајним оштећењем доњих екстремитета – 70 одсто, што до сада није био случај. На основу ових унапређења, очекује се повећање обима и обухвата заштите особа са инвалидитетом, што значи повећање броја корисника права на налепницу са најтежим инвалидитетом.

Нови правилник заснива се на начелима поштовања достојанства и самосталности особа са инвалидитетом повећањeм једнаких могућности приступа правима, услугама и ресурсима, недискриминацији и њиховом укључивању у све области живота на равноправној основи, чиме Градска управа Београда још једном показује да је унапређење положаја особа са инвалидитетом један од приоритета у њеном раду.

Заинтересовани грађани захтеве за остваривање права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима могу преузети и поднети, као и до сада, у Секретаријату за социјалну заштиту у Улици 27. марта 43-45, сваког радног дана. За ове потребе обезбеђени су посебни шалтери како би грађани што ефикасније остварили своја права.

У договору са „Паркинг сервисом” старе налепнице, издате за 2014. годину, важиће до 15. фебруара, како корисници не би били ускраћени и како не би дошло до прекида у остваривању права.