Секретаријат за социјалну заштиту

27. марта 43-45, централа: 330-90-92, 330-90-93, 330-90-94

Петар Јорданов, в.д. секретара, 3309-094 faks 3309-251
Јасмина Ивановић, подсекретар, 3309-094

Пријем странака радним данима од 9 до 15 часова.

 • Секретаријат за социјалну заштиту обавља послове који се односе на обезбеђивање права и услуга социјалне заштите на територији града у складу са законом и актима града.
 • Секретаријат врши послове који се односе на: припрему аката и предузимање активности везаних за оснивање установа социјалне заштите и вршење оснивачких права над установама социјалне заштите чији је оснивач град, активности везане за именовање и разрешење директора, управних и надзорних одбора, aктивности у вези давања сагласности на статуте установа чији је оснивач град, обезбеђивање средстава за вршење оснивачких права над установама социјалне заштите чији је оснивач град у складу са актима града, које обухвата: изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите; зараде запослених и административне трошкове; обезбеђивање трошкова за обавезе према осталим установама социјалне заштите на основу уговора и аката града у складу са законом; стратешко планирање и израду програма унапређења развоја делатности социјалне заштите у надлежности града и установа социјалне заштите чији је оснивач град.
 • Секретаријат врши послове који се односе на: утврђивање облика материјалне подршке у области социјалне заштите; утврђивање критеријума за цене услуга социјалне заштите и утврђивање критеријума и мерила за учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у цени услуга социјалне заштите на територији града.
 • У Секретаријату се врше и послови планирања потребних средстава за финансирање материјалне подршке и помоћи у области социјалне заштите и борачко-инвалидске заштите у складу са актима града; пружање подршке реализацији програма од јавног интереса; пружање подршке програма помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима; учешће и праћење реализације збрињавања лица из неформалних насеља; учешће у изради стратешких докумената града у области унапређења положаја Рома и припадајућих акционих планова и пружање подршке реализацији програма социјалног становања.
 • Секретаријат спроводи поступке јавних набавки у вези са пружањем услуга социјалне заштите и прати поступке јавних набавки које спроводе установе социјалне заштите за које се средства обезбеђују из буџета града. 
 • Секретаријат у првом степену решава: о додатним облицима заштите породиља на територији града, на основу аката града; о праву особа са инвалидитетом на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији града, на основу аката града.
 • Секретаријат врши послове у вези са доделом субвенција на комуналне производе и услуге и послове који се односе на обезбеђивање додатних права учесника НОР-а, бораца, војних инвалида, породица палих бораца и цивилних инвалида рата у области борачке и инвалидске заштите на основу аката града. 
 • Секретаријат обавља послове у вези са ревизијом права на основу аката Града.
 • Секретаријат обавља послове државне управе које је република поверила граду у области социјалне, борачке и инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом, а односе се на: спровођење првостепеног управног поступка о признавању права на дечји додатак, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; спровођење првостепеног управног поступка о стицању статуса енергетски угроженог купца.
 • Секретаријат врши послове државне управе које је република поверила граду у области социјалне, борачке и инвалидске заштите, а односе се на: спровoђење другостепеног управног поступка по жалби и вршење ревизије права.
 • Секретаријат врши послове државне управе које је република поверила граду, а који се односе на инспекцијски надзор над радом центра за социјални рад и установе социјалне заштите, односно пружаоца услуга социјалне заштите који пружа услуге смештаја у прихватилиште (осим смештаја за жртве трговине људима) или прихватну станицу и дневне услуге у заједници на територији града. 

Секретаријат обавља и друге послове на основу аката града и послове које република повери граду.

Обрасце Секретаријата за социјалну заштиту можете погледати/преузети овде.

  
  Корисни линкови