среда, 4. новембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 9/20 - партија 9

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ

Ул. Краљице Марије бр. 1/7, Београд

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 9/20, добра - Канцеларијски материјал,обликован у 12 (дванаест) партија

Обавештење о закљученом оквирном споразуму