уторак, 15. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача за цјн број 5/20 - Свеже месо, партија 1 (јунеће месо)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за централизовану јавну набавку број 5/20, добра - Свеже месо, обликовану у три партије
за партију 1 - јунеће месо

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача