понедељак, 28. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за централизовану јавну набавку број 5/20

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије бр. 1/7, Београд

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 15/20, добра – Колонијална роба, обликовану у девет партија

Обавештење о продужењу рока