Sekretarijat za socijalnu zaštitu

27. marta 43-45, centrala: 330-90-92, 330-90-93, 330-90-94

Petar Jordanov, v.d. sekretara, 3309-094 faks 3309-251
Jasmina Ivanović, podsekretar, 3309-094

Prijem stranaka radnim danima od 9 do 15 časova.

 • Sekretarijat za socijalnu zaštitu obavlja poslove koji se odnose na obezbeđivanje prava i usluga socijalne zaštite na teritoriji grada u skladu sa zakonom i aktima grada.
 • Sekretarijat vrši poslove koji se odnose na: pripremu akata i preduzimanje aktivnosti vezanih za osnivanje ustanova socijalne zaštite i vršenje osnivačkih prava nad ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač grad, aktivnosti vezane za imenovanje i razrešenje direktora, upravnih i nadzornih odbora, aktivnosti u vezi davanja saglasnosti na statute ustanova čiji je osnivač grad, obezbeđivanje sredstava za vršenje osnivačkih prava nad ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač grad u skladu sa aktima grada, koje obuhvata: izgradnju, održavanje i opremanje ustanova socijalne zaštite; zarade zaposlenih i administrativne troškove; obezbeđivanje troškova za obaveze prema ostalim ustanovama socijalne zaštite na osnovu ugovora i akata grada u skladu sa zakonom; strateško planiranje i izradu programa unapređenja razvoja delatnosti socijalne zaštite u nadležnosti grada i ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač grad.
 • Sekretarijat vrši poslove koji se odnose na: utvrđivanje oblika materijalne podrške u oblasti socijalne zaštite; utvrđivanje kriterijuma za cene usluga socijalne zaštite i utvrđivanje kriterijuma i merila za učešće korisnika i njihovih srodnika obaveznih na izdržavanje u ceni usluga socijalne zaštite na teritoriji grada.
 • U Sekretarijatu se vrše i poslovi planiranja potrebnih sredstava za finansiranje materijalne podrške i pomoći u oblasti socijalne zaštite i boračko-invalidske zaštite u skladu sa aktima grada; pružanje podrške realizaciji programa od javnog interesa; pružanje podrške programa pomoći izbeglicama i interno raseljenim licima; učešće i praćenje realizacije zbrinjavanja lica iz neformalnih naselja; učešće u izradi strateških dokumenata grada u oblasti unapređenja položaja Roma i pripadajućih akcionih planova i pružanje podrške realizaciji programa socijalnog stanovanja.
 • Sekretarijat sprovodi postupke javnih nabavki u vezi sa pružanjem usluga socijalne zaštite i prati postupke javnih nabavki koje sprovode ustanove socijalne zaštite za koje se sredstva obezbeđuju iz budžeta grada. 
 • Sekretarijat u prvom stepenu rešava: o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada, na osnovu akata grada; o pravu osoba sa invaliditetom na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima na teritoriji grada, na osnovu akata grada.
 • Sekretarijat vrši poslove u vezi sa dodelom subvencija na komunalne proizvode i usluge i poslove koji se odnose na obezbeđivanje dodatnih prava učesnika NOR-a, boraca, vojnih invalida, porodica palih boraca i civilnih invalida rata u oblasti boračke i invalidske zaštite na osnovu akata grada. 
 • Sekretarijat obavlja poslove u vezi sa revizijom prava na osnovu akata Grada.
 • Sekretarijat obavlja poslove državne uprave koje je republika poverila gradu u oblasti socijalne, boračke i invalidske zaštite i finansijske podrške porodici sa decom, a odnose se na: sprovođenje prvostepenog upravnog postupka o priznavanju prava na dečji dodatak, roditeljski dodatak, naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta; sprovođenje prvostepenog upravnog postupka o sticanju statusa energetski ugroženog kupca.
 • Sekretarijat vrši poslove državne uprave koje je republika poverila gradu u oblasti socijalne, boračke i invalidske zaštite, a odnose se na: sprovođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbi i vršenje revizije prava.
 • Sekretarijat vrši poslove državne uprave koje je republika poverila gradu, a koji se odnose na inspekcijski nadzor nad radom centra za socijalni rad i ustanove socijalne zaštite, odnosno pružaoca usluga socijalne zaštite koji pruža usluge smeštaja u prihvatilište (osim smeštaja za žrtve trgovine ljudima) ili prihvatnu stanicu i dnevne usluge u zajednici na teritoriji grada. 

Sekretarijat obavlja i druge poslove na osnovu akata grada i poslove koje republika poveri gradu.

Obrasce Sekretarijata za socijalnu zaštitu možete pogledati/preuzeti ovde.

  
  Korisni linkovi