понедељак, 23. март 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна ПДР просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу П1

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 10. 03. 2020. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу П1, Градска општина Стари град на рани јавни увид и на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20)

Оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
Измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу П1, Градска општина Стари град

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену), од 23. марта до 6. априла 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова уторком у згради Градске управе, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 6. априла 2020. године.