петак, 23. јул 2010.

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време у Градску управу града Београда - комуналну полицију

Градска управа града Београда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Трг Николе Пашића 6
Телефон: 3245-564

објављује

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА БЕОГРАДА – КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

Подручна организациона јединица за град Београд

• Радно место: Оператор на систему радио везе – 5 извршилаца
Услови: средња стручна спрема, 3 године радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару
• Радно место: Оператор на систему телекомуникационог саобраћаја – 5 извршилаца
Услови: средња стручна спрема, 3 године радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару

Одељење стручно – оперативних послова

• Радно место: Начелник Одељења – 1 извршилац
Услови: висока стручна спрема, 5 година радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару
• Радно место: Административно-технички секретар – 1 извршилац
Услови: средња стручна спрема, 3 године радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару

Одељење за нормативно – правне послове

• Радно место: Административно-канцеларијски послови – 1 извршилац
Услови: средња стручна спрема, 3 године радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару

Одсек за унутрашњу контролу

• Радно место: Шеф Одсека – 1 извршилац
Услови: висока стручна спрема, правни факултет, 5 година радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару
• Радно место: Правни послови – 1 извршилац
Услови: висока стручна спрема, правни факултет, 5 година радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару

Одељење за заједничке послове
Одсек за експлоатацију моторних возила

• Радно место: Шеф Одсека – 1 извршилац
Услови: висока стручна спрема, 5 година радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару
• Радно место: Диспечер – 4 извршиоца
Услови: средња стручна спрема, 3 године радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару

Одсек за заједничке послове

• Радно место: Шеф Одсека – 1 извршилац
Услови: висока стручна спрема, 5 година радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару
• Радно место: Економски послови – 1 извршилац
Услови: висока стручна спрема, економски факултет, 5 година радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару
• Радно место: Магационер опреме – 4 извршиоца
Услови: средња стручна спрема, 6 месеци радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару

Одељење за студијско – аналитичке послове
Одсек за студијско – аналитичке послове

• Радно место: Шеф Одсека – 1 извршилац
Услови: висока стручна спрема, 5 година радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару
• Радно место: Економски послови – 1 извршилац
Услови: висока стручна спрема, економски факултет, 5 година радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару

Одсек за стручно оспособљавање и усавршавање

• Радно место: Послови стручног оспособљавања и усавршавања – 1 извршилац
Услови: висока стручна спрема, филолошки факултет, 1 година радног стажа, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару
• Радно место: Статистичко-евиденциони послови – 1 извршилац
Услови: висока стручна спрема, ФОН, 1 година радног стажа, положен државни стручни испит, познавање једног страног језика, познавање рада на рачунару

За пријем у радни однос у својству приправника на одређено време чији приправнички стаж траје 12 месеци

• Један извршилац ради оспособљавања за студијско - аналитичке послове
Услови: висока стручна спрема, ФОН
• Један извршилац ради оспособљавања за правне послове
Услови: висока стручна спрема, правни факултет
• Један извршилац ради оспособљавања за послове стручног оспособљавања и усавршавања
Услови: висока стручна спрема, факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
• Један извршилац ради оспособљавања за послове стручног оспособљавања и усавршавања
Услови: висока стручна спрема, факултет безбедности

Лице које се пријављује на оглас, поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесе доказе да испуњава услове прописане чланом 6. Закона о радним односима у државним органима.

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

- диплома којом се потврђује стручна спрема;
- радна књижица;
- уверење о положеном државном стручном испиту;
- уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
- извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци);
- уверење о здравственом стању;
- уверење Полицијске управе да лице није осуђивано;
- уверење Основног и Вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница.

Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања.
Лице које подноси више пријава треба да наведе уз коју од пријава је приложило доказе о испуњавању услова из огласа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.
Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа града Београда, Служба начелника Градске управе – Сектор за управљање кадровима, Београд, Трг Николе Пашића 6, са назнаком „За оглас“.