понедељак, 21. септембар 2015.

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда

Град Београд – Секретаријат за привреду

На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Решења Градског већа града Београда, број: 020 -814/15-ГВ од 27.августа 2015. године,

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
Управа за пољопривреду
Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. и 2017. годину

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. годину

I ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе – школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе – факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства (у даљем тексту: установе) да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Београда за 2016. годину, Комисији за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. и 2017. годину (у даљем тексту: Комисија), у површини која је примерена делатности којом се баве (образовне установе – школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе највише до 100 хектара, а високообразовне установе – факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара), ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. годину.

I I Потребна документација:
1. Образац захтева који мора бити читко попуњен у целости, потписан и оверен печатом;
2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
3. Препис листа непокретности (ако је успостављен нови операт), односно препис поседовног листа (ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет захтева (не старији од шест месеци) и
4. Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини користи без плаћања накнаде (по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Докази о испуњавању услова из овог јавног позива се достављају у обичним, неовереним копијама које морају бити јасно видљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављених доказа.
Образац захтева се може преузети сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, у просторијама Секретаријата за привреду – Управе за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1/XVII, канцеларија 1710 или са интернет презентације града Београда www.beograd.rs. Додатне информације се могу добити на телефон број 011/715-7341 и 715-7389.

III Рок за достављање захтева и потребне документације из тачке II овог позива је 30. новембар 2015. године.

IV Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2016. годину“ за Комисију за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. и 2017. годину, на адресу: Секретаријат за привреду – Управa за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

V Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом су: Драгана Степановић, телефон: 715-7341 и Душан Марчетић, телефон: 715-7389 или лично у просторијама Секретаријата за привреду – Управе за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, улица Краљице Марије број 1/XVII, канцеларија 1710.

VI Овај јавни позив објављен је на интернет страници града Београда: www.beograd.rs, огласним таблама градских општина и огласним таблама месних канцеларија.