понедељак, 30. новембар 2015.

Поновљени јавни увид у делове нацрта плана детаљне регулације насеља Бањица II фаза, комплекс између улица Црнотравске, Булевара ослобођења (Булевар ЈА), Беранске, Борске и Каљавог потока-општина Вождовац

Град Београд – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 24. новембра 2015. године утврдила је делове Нацрта плана детаљне регулације насеља Бањица II фаза, комплекс између улица Црнотравске, Булевара ослобођења (Булевар ЈА), Беранске, Борске и Каљавог потока-општина Вождовац (делови катастарских парцела 12061, 12060/2, 12046/2, 12045/3, 12038, 11915, 12065/1, 12062, 12063, 12064/2, 12064/1, 12036 и 12042/2, све КО Вождовац) са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У
Делове нацрта плана детаљне регулације насеља Бањица II фаза, комплекс између улица Црнотравске, Булевара ослобођења (Булевар ЈА), Беранске, Борске и Каљавог потока-општина Вождовац (делови катастарских парцела 12061, 12060/2, 12046/2, 12045/3, 12038, 11915, 12065/1, 12062, 12063, 12064/2, 12064/1, 12036 И 12042/2, СВЕ КО ВОЖДОВАЦ) са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 30. новембра до 30. децембра 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 28. јануара 2016.године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са деловима Нацрта плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. 27. марта бр.43-45, најкасније до 30. децембра 2015.године.