четвртак, 14. фебруар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на КП 21872 КО Звездара

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС и 50/13, 132/14, 145/14 и 83/18)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 21872 К.О. ЗВЕЗДАРА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 14. до 21. фебруара 2019. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Центар за архитектуру „ЦАБ“ из Београда, Гундулићев венац 33.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта. 
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а., Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Kраљице Марије 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45, најкасније до 21. фебруара 2019. године.