nedelja, 27. decembar 2020.

BVK: Netačne izjave u vezi sa Planom detaljne regulacije za deo Makiškog polja

Javno komunalno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija” najoštrije osuđuje netačne izjave o tome da će Beograd ostati bez vode ako se usvoji Plan detaljne regulacije za deo Makiškog polja. 

„Takve tvrdnje su obična laž, a njihovo namerno plasiranje predstavlja krivično delo širenja lažnih vesti i uznemiravanja građana. JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” je učestvovalo u izradi plana putem davanje uslova, kao nosilac javnih ovlašćenja, kako sa aspekta zaštite izvorišta, tako i sa aspekta očuvanja vodovodnog i kanalizacionog sistema. Osim davanja uslova, održano je niz sastanaka sa Urbanističkim zavodom Beograda, koji je obrađivač plana. Zaštita izvorišta i rezervi površinskih i podzemnih voda obezbeđuje se formiranjem zona sanitarne zaštite, definisanjem i sprovođenjem uslova, mera i ograničenja. Zaštita izvorišta se sprovodi u skladu sa:
1. Pravilnikom o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja („Sl. glasnik RS” br. 92/2008),
2. Rešenjem o određivanju zona sanitarne zaštite na administrativnoj teritoriji grada Beograda za izvorišta podzemnih i površinskih voda koja služe za vodosnabdevanje grada Beograda (Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, br. 530-01-48/2014-10, od 01.08.2014.),
3. Elaboratom o zonama sanitarne zaštite izvorišta podzemnih i površinskih voda vodosnabdevanja grada Beograda (Institut „Jaroslav Černi”, 2013.).

Tokom izrade Plana, uslovima su tačno definisane mere i ograničenja u zavisnosti od namene i vrste objekata na predmetnom području. Makiško polje pripada široj (Zona III) zoni sanitarne zaštite, što znači da u toj zoni ne postoje vodozahvatni objekti na otvorenim tokovima niti reni bunari i cevasti bunari za crpljenje podzemnih voda. U III zoni zaštite uvek je bila predviđena gradnja, uz poštovanje strogih mera zaštite. JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” izdalo je stroge uslove koji su u skladu sa zakonom i važećim pravilnicima. Poštovanje ovih uslova je obaveza svakog investitora, bilo da je u pitanju država ili privatni investitor”, navedeno je u saopštenju.