уторак, 21. фебруар 2017.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији Града Београда за 2017.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2017. годину, број: 3-242/17-ГВ од 9. фебруара 2017. године и Закључка градоначелника града Београда, број:3-981/17-Г од 17. фебруара 2017. године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 2017. годину (у даљем тексту: подстицајна средства). Подстицајна средства су намењена за набавку домаћих или увозних уматичених стеоних јуница сименталске расе.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства.

ОПШТИ УСЛОВИ
Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:
-    да има пребивалиште на територији града Београда;
-    да је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Београда ;
-    да пољопривредно газдинство поседује најмање 1(једно) уматичено грло говеда у сопственом запату;
-    да поседује одговарајући објекат за узгој говеда на територији града Београда (поседовање одговарајућег објекта за узгој говеда ће се утврдити непосредним увидом на терену);
Приликом избора корисника бесповратних подстицајних средстава предност имају подносиоци пријава који нису користили подстицајна средства која је додељивао град Београд.

ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ И НЕПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
Прихватљиви трошкови су трошкови набавке уматичених стеоних јуница сименталске расе без ПДВ-а. Подстицајна средства, која су наменска и бесповратна, додељују се у максималном износу 80% цене прихватљивих трошкова набавке уматичених стеоних јуница сименталске расе, (износ 80% али да не прелази максимално утврђени износ финансијских средстава). Максимални износ подстицајних средстава је 300.000,00 RSD.
Неприхватљиви трошкови су: трошкови транспорта, трошкови регистрације грла, банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне накнаде.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Подносилац пријаве доставља следећа документа:
1. образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 2017.годину; 
2. образац изјаве подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
(наведени обрасци могу се преузети са званичне интернет-странице Града Београда www.beograd.rs или у просторијама Секретаријата за привреду, Градске управе Града Београда, Београд, Краљице Марије 1/XVII, канцеларија 1713, сваког радног дана од 9 до 15 часова)
3. фотокопија личне карте подносиоца пријаве или очитана лична карта уколико је са чипом; 
4. фотокопија извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима за катастарску парцелу на којој се налази објекат за држање говеда не старији од шест месеци (катастарска парцела не може бити у државној својини);
5. фотокопија потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2017. годину;
6. фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству за 2017. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства;
7. фотокопија уверењa из матичне евиденције овереног од Основне одгаjивачке организације да је грло уматичено;
8. оригинал предрачун за набавку грла, са исказаном опцијом важења предрачуна минимум 90 дана, издат од стране добављача. 

Комисија за утврђивање испуњености услова задржава право да поред наведених докумената затражи од подносиоца пријаве да достави и друга документа и доказе релевантне за одлучивање.

Подносилац пријаве може конкурисати на два јавна позива које расписује Секретаријат за привреду за 2017. годину, али може бити корисник подстицајних средстава само по основу једног јавног позива.

Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве.

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА НАБАВКУ УМАТИЧЕНИХ СТЕОНИХ ЈУНИЦА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ

Редни број Тип критеријума за избор Бодови
1. Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства
•    1-2 члана
•    3-4 члана
•    5 и више чланова
10
15
20
2.

Године старости носиоца пољопривредног газдинства
•    18-40 година
•    41-60 година
•    61 и више

10
6
3

Избор листе кандидата вршиће се на основу броја бодова, а до утрошка расположивих средстава. Ако два или више подносилаца пријава имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који је раније поднео пријаву.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области сточарства (у даљем тексту: Комисија), на основу приложене документације и нултог прегледа који врше представници Секретаријата за привреду, а којим се проверавају подаци из пријаве.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси предлог Одлуке о додели подстицајних средстава а в.д. заменик начелника Градске управе - града Београда секретара Секретаријата за привреду доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. На основу донете Одлуке о додели подстицајних средстава, градоначелник града Београда даје сагласност на Одлуку о додели подстицајних средстава. Након добијања сагласности градоначелника на Одлуку о додели подстицајних средстава, в.д. заменик начелника Градске управе - града Београда секретара Секретаријата за привреду закључује са корисником подстицајних средстава уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Секретаријат за привреду о свом одустајању.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Корисник подстицајних средстава је дужан да:
- јуницу која је предмет овог јавног позива, за коју су му додељена подстицајна средства, не отуђи и не даје другим лицима у закуп у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава; 
- сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година од дана исплате подстицајних средстава;
Секретаријат за привреду има права да у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава непосредним увидом врши проверу испуњавања обавеза корисника подстицајних средстава.

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Подстицајна средства исплаћују се када корисник средстава:
- изврши набавку јунице;
- достави примерак уговора закљученог са изабраним добављачем којим се регулишу међусобна права и обавезе;
- достави рачун и отпремницу о извршеној набавци јунице(рачун мора бити идентичан предрачуну по износу и добављачу опреме);
- достави доказ о извршеној уплати његовог дела износа прихватљивих трошкова изабраном добављачу;
- када представници Секретаријата за привреду изврше контролу.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Обрасци пријаве и изјаве су доступни и могу се преузети са интернет-презентације Града Београда www.beograd.rs или у просторијама Секретаријата за привреду, Градске управе Града Београда, Београд, Краљице Марије 1/XVII, канцеларија 1713, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 011/715-7402, 011/715-7399, 011/715-7392.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:
- препорученом поштом на адресу Градске управе Града Београда: Градска управа Града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1/XVII, Београд или 
- личном доставом на писарницу Градске управе Града Београда на адресу: Градска управа Града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1/XVII, Београд, шалтер број 3.

Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.

Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ – „НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи попуњен образац пријаве са пратећом документацијом.

Рок за подношење пријава на шалтеру 3 писарнице Градске управе града Београда је 17. март 2017. године до 15 часова.

Пријаве поднете препорученом пошиљком, предате пошти најкасније 17. марта 2017. године до 15 часова, сматраће се благовременим.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.