субота, 23. децембар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног пословног објекта КО Вождовац

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА  НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 7813/1 КО ВОЖДОВАЦ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 23. до 30. децембра 2017.године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је привредно друштво за грађевину, производњу и услуге  „ДАЛМАК“ д.о.о., из Београда, Ратних војних инвалида 21.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта. 
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Мирослав Марић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1, најкасније до 30. децембра 2017.године.