среда, 17. јануар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом у Београду у Улици Кумодрашка ББ, катастарска парцела бр. 17886/1 КО Кумодраж

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове


оглашава


ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У БЕОГРАДУ У УЛИЦИ КУМОДРАШКА ББ, КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 17886/1 КО КУМОДРАЖ

 


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 18. до 29. јануара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „Yugo Biro“ д.о.о. из Београда, Господара Вучића 3.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта. 
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Соња Митровић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1, најкасније до 29. јануара 2018. године.