четвртак, 14. јун 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу објекта Факултета организационих наука

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14 и 145/14)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА У УЛИЦИ ЈОВЕ ИЛИЋА БР. 154 У БЕОГРАДУ, НА КП 6518, 6519/2 И 6519/3 КО ВОЖДОВАЦ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 14. до 20. јуна 2018. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће за пројектовање, грађење и инжењеринг „КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. из Београда, Булевар маршала Толбухина бр.40.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта. 
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а., Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 20. јуна 2018. године.