понедељак, 14. октобар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде измене и допуне ПДР просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Комисије за планове Скупштине града Београда, која је на седници одржаној 24.09.2019. године упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке-општина Вождовац, за блок 2А на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

Оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке - општина Вождовац, за Блок 2а

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 14. до 28. октобра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова уторком и четвртком у згради Градске управе, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 28. октобром 2019. године.