понедељак, 28. октобар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом измена и допуна ПДР ширег подручја уз Војводе Степе - Фаза I, за део Блока 24а

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 10. 10. 2019. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I, Градска општина Вождовац, за део блока 24a на рани јавни увид и на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ – ФАЗА I, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА ДЕО БЛОКА 24А

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр.43-45 (у сутерену), од 28. октобра до 12. новембра 2019. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр.43-45.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије бр.1, закључно са 12. новембром 2019. године.