уторак, 30. јун 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Измена термина и локације за одржавање јавних седница

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, на основу НАРЕДБE О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА („Службени гласник РС“, број 83/20 и 84/20), на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 09/20), као и у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, са седнице која је одржана 30. јуна 2020. године

оглашава

ИЗМЕНУ ТЕРМИНА И ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ СЕДНИЦА У ВЕЗИ СА 

1. НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА;
2. НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА: СИНЂЕЛИЋЕВЕ, НИШКЕ И СРЕДАЧКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР;
3. НАЦРТОМ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ВОДОВА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У БЕОГРАДУ II ФАЗА I ЕТАПА – ЦЕЛИНА ТОПЛАНА ТО „ЦЕРАК” И ДИСТРИБУТИВНА ТОПЛОВОДНА МРЕЖА ДУЖ УЛИЦЕ ПАТРИЈАРХА ЈОАНИКИЈА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И РАКОВИЦА СА ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕДМЕТНOГ ПЛАНА.  

ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОЈЕ СУ ЗАКАЗАНЕ ЗА 2. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ У 13 ЧАСОВА У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА, УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ БР. 1 (САЛА НА 20. СПРАТУ), ОДРЖАЋЕ СЕ У ПРОСТОРИЈАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 6  У 14 ЧАСОВА.