недеља, 23. мај 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за расплет 220 КВ надземних водовода и увођење надземног вода 110 КВ бр. 117/1 - Чукарица, Раковица, Вождовац

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 29.04.2021. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације за расплет 220 kV надземних водова и увођење надземног вода 110 kV бр. 117/1 у ТС ''Београд 3'', градске општине: Чукарица, Раковица и Вождовац са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАСПЛЕТ 220 KV НАДЗЕМНИХ ВОДОВА И УВОЂЕЊЕ НАДЗЕМНОГ ВОДА 110 KV БР. 117/1 У ТС ''БЕОГРАД 3'', ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: ЧУКАРИЦА, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ
са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 24. маја до 22. јуна 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену). 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 13. јула 2021. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).
4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије 1, закључно са 22. јуном 2021. године.
5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.

Текст и графика - ЈУ ПДР ТС „Београд 3”