понедељак, 17. јануар 2022.

Секретаријат за социјалну заштиту

Јавни конкурс за финансирање програма које реализују удружења из области заштите особа са инвалидитетом на територији града Београда у периоду април 2022. - март 2023. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање програма које реализују удружења из области заштите особа са инвалидитетом на територији града Београда у периоду април 2022. – март 2023. години

1. Предмет оглашавања
Секретаријат за социјалну заштиту, у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом на територији града Београда, пружа подршку удружењима за реализацију програма који унапређују положај чланова удружења – особа са инвалидитетом и њихових породица, кроз пружање подршке у остваривању права из различитих области и стварање једнаких могућности за што самосталнији живот и социјалну укљученост.  

2. Подносиоци пријава
Подносиоци  пријава могу бити искључиво:
1. Удружења са седиштем у граду Београду која су регистрована у Регистру удружења који се води у Агенцији за привредне регистре.
2. Удружења која су директно одговорна за припрему и реализацију програма.

Ближи услови за подношење пријаве могу се пронаћи у смерницама за подносиоце програма који се пријављују на конкурс.

3. Подношење пријаве и потребна документација
Програм се доставља на српском језику, написан ћирилицом, обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. 
Обавезну конкурсну документацију чине:
-    Прилог 1 – Образац за писање програма, 
-    Прилог 2 – Образац буџета програма, 
-    Прилог 3 – Наративни буџет,
-    Изјава о броју чланова удружења (доступни на интернет адреси Градске управе града Београда www.beograd.rs и Порталу е-Управа).

4. Рок и начин достављања програма
Програми се достављају у затвореној коверти Секретаријату за социјалну заштиту, Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима: Београд, ул. 27. мартa 43-45, искључиво по правилима наведеним у смерницама за подносиоце програма.

Програми се могу  достављати у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.