недеља, 27. фебруар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПГР за подручје градске општине Палилула ван обухвата генералног урбанистичког плана Београда

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 10. фебруара 2022. године, утврдила Нацрт плана генералне регулације за подручје Градске општине Палилула ван обухвата Генералног урбанистичког плана Београда са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ВАН ОБУХВАТА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БЕОГРАДА

са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

1.    ЈАВНИ УВИД обавиће се од 28. фебруара до 11. априла 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену) и у згради Градске општине Палилула, Таковска бр. 12.
2.    ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 19. маја 2022. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
3.    Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Палилула, Таковска бр.12.
4.    Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије 1, закључно са 11. априлом 2022. године.
5.    У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.

Текст и графика: https://1drv.ms/u/s!AnVhsPc6En3J3DYElPBIDEL8GkD2?e=3izbG3