петак, 19. мај 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Нови термин одржавања јавне седнице у вези са Нацртом ПДР подручја Раковица село

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, донетог на седници одржаној 18. маја 2023. године, којим је одређен нови термин за одржавање јавне седнице у вези са Нацртом плана детаљне регулације подручја Раковица село, Градска општина Вождовац, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) 
Оглашава

НОВИ ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

у вези са
НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА РАКОВИЦА СЕЛО, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда о наведеном Нацрту плана, биће одржана у згради Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 23. маја 2023. године, у 13 часова. 
У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.