ponedeljak, 29. jun 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije za kompleks „Avala filma”, Gradska opština Čukarica

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 23. 06. 2020. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za kompleks „Avala filma“, gradska opština Čukarica, na rani javni uvid i na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20)

oglašava

RANI JAVNI UVID
povodom izrade plana detaljne regulacije za kompleks „Avala filma”, Gradska opština Čukarica

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 29. juna do 13. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

U toku ranog javnog uvida, elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 13. julom 2020. godine.

Tekst i grafika